Tälle sivulle on kerätty erilaisia SQL-raportteja.

Tänne voi tallentaa valmiita SQL-raportteja. Laita raportti olemassa olevien otsikoiden alle tai lisää uusi otsikko, jos mikään ei sovellu tarkoitukseen. Kuvaa raportin toiminta ja laita myös nimesi ja lisäyspäivä kuvauksen alle.

Miten tehdä SQL-raportteja

Täältä löydät lyhkäsen oppimäärän, miten Kohassa tehdään SQL-raportteja.

Miten saa raportille salasanan kyselyn

Raportille voi laittaa myös salasanakyselyn esim. näin:

and sha2(<<Kirjoita salasana>>, 256) = '6cc10c4403c2bd1a17eabe596cb6a926b67089c85c783f06218571b6926e072a'

 • =-merkin jälkeinen merkkijono on valitun salasanan sha-256 algoritmillä laskettu tarkiste
 • tarkisteen laskenta on yksisuuntainen prosessi eikä käytetty salasana ole johdettavissa tai pääteltävissä tarkisteesta
 • tarkisteen valittuun salasanaan voi pyytää joko kehittäjiltä Matrixissa tai jos on pääsy unix-ympäristöön seuraavalla komennolla: echo -n 'Sammakko' | sha256sum
  • esimerkin salasanaksi on siis valittu sana Sammakko, joka on hipsujen sisällä.

Esimerkki kokonaisesta kyselystä, jossa on salasana:

SELECT firstname,surname,address,zipcode,city
FROM borrowers
WHERE branchcode = <<Valitse asiakkaan kotikirjasto|branches>>
AND sha2(<<Kirjoita salasana>>, 256) = '6cc10c4403c2bd1a17eabe596cb6a926b67089c85c783f06218571b6926e072a'

PowerBI

PowerBI-ohjelmaa voi hyödyntää tilastojen visualisointiin. Tuomas Kunttu Kouvolasta on kerännyt SQL-kyselyitä ja DAX-lausekkeita PowerBI-sivulle.

Hea-tilastot

Tilastot Koha-yhteisön Hea-muodossa

Raportilla voi laskea omat tilastot Koha-yhteisön Hea-muodossa, jotta pystyy arvioimaan oman sijoittumisen yhteisön tilastoissa. Käytännössä raportti laskee raportin ottohetkellä kannassa olevat asiakkaat (mukaan lasketaan kaikki, myös virkailijat ja muut), niteet, kuvailutietueet (mukaanlukien osakohteet), tilaukset, lehtitilaukset ja auktoriteetit. Lainat ja varaukset lasketaan koko Koha-historian ajalta, mutta mukana ei ole tällä hetkellä aktiivisia lainoja ja varauksia. Myöskään uusintoja ei lasketa.

Koha-yhteisön Hea-tilastopalvelu

Lisännyt: Anneli Österman
Pvm: 2.1.2020

select 'Asiakkaat' AS 'Tilasto',count(*) AS 'Yhteensä' from borrowers 
UNION 
select 'Niteet',count(*) from items
UNION
select 'Kuvailutietueet',count(*) from biblio
UNION
select 'Lainat',count(*) from old_issues
UNION
select 'Varaukset',count(*) from old_reserves
UNION
select 'Tilaukset',count(*) from aqorders
UNION
select 'Lehtitilaukset',count(*) from subscription
UNION
select 'Auktoriteetit',count(*) from auth_header

Lainat

Anonyymit lainat

Tällä raportilla saadaan selville lainaaja, vaikka hän olisi määritellyt yksityisyysasetuksissa ettei halua lainahistoriaansa näkyviin. Raporttiin luetaan niteen viivakoodi ja se näyttää kaikki “yksityiset” asiakkaat palautusajan mukaan laskevasti.

Päivitetty: 29.5.2024
Päivittäjä: Katariina Pohto

SELECT DATE_FORMAT(s.datetime, '%d.%m.%Y %T') AS 'Palautusaika',
    bi.title AS 'Nimeke',
    bi.biblionumber,
    b.borrowernumber
 FROM borrowers b
    INNER JOIN statistics s ON b.borrowernumber = s.borrowernumber
    INNER JOIN items i ON i.itemnumber = s.itemnumber
    INNER JOIN biblio bi on i.biblionumber = bi.biblionumber
 WHERE b.privacy = 2
  AND s.type = 'return'
  AND i.barcode = <<barcode>>
 ORDER BY s.datetime DESC

Ylen lainat

Lainatilasto Ylen aineistojen lainoista kirjaston ja aikavälin mukaan nimekkeittäin.

Päivitetty: 29.5.2024
Päivittäjä: Katariina Pohto

SELECT s.datetime, b.author AS 'Tekijä',
    CONCAT_WS(' ', b.title, b.subtitle, b.part_number, b.part_name) AS Teos,
    bi.ean AS 'EAN', b.copyrightdate AS 'Julk.vuosi', bi.itemtype AS 'Aineistolaji',
    count(*) AS 'Lainat'
 FROM statistics s
    LEFT JOIN items i ON i.itemnumber = s.itemnumber
    LEFT JOIN biblioitems bi ON i.biblionumber = bi.biblionumber
    LEFT JOIN biblio b ON b.biblionumber = i.biblionumber
 WHERE DATE(s.datetime) BETWEEN <<Alkupvm|date>> AND <<Loppupvm|date>>
  AND s.type IN ('issue', 'renew')
  AND bi.editionresponsibility REGEXP '^yle| yle'
  AND s.categorycode NOT IN ('EITILASTO', 'KAUKOLAINA')
 GROUP BY b.biblionumber
 ORDER BY 1,2,3

Ensilainat tunneittain viikonpäivittäin

Laskee ensilainat tunneittain viikonpäivän mukaan valitussa kirjastossa valitulla ajanjaksolla. Raportin tehnyt Pasi Kallinen 2019.

SELECT HOUR(datetime) AS Tunti,
    DAYNAME(datetime) AS Paiva,
    count(*) AS Lainat
FROM statistics
WHERE datetime BETWEEN <<AloitusPvm |date>> AND <<LopetusPvm |date>>
   AND branch = <<Kirjasto|branches>>
   AND type = 'issue'
GROUP BY Paiva, Tunti
ORDER BY WEEKDAY(datetime), Tunti

Lainatilasto

Raportti laskee ensilainat (issue) ja uusinnat (renew) sekä niiden summan. Tiedot ryhmitetään kirjastoittain. Raportille annetaan parametriksi kirjastotunnuksen kuntaosio ja %-merkki, (esim. OU% tai JOE%) ja aikaväli. Lainoihin ei lasketa mukaan asiakastyyppien EITILASTO ja KAUKOLAINA lainoja. Muokkaa tarvittaessa asiakastyyppien tunnisteita. Raportti näyttää automaattisesti 100 riviä.

Lisääjä: Anneli Österman
Pvm: 10.12.2021

SELECT IFNULL(s.branch, 'Kaikki') AS 'Kirjasto',
    IFNULL(s.type, 'yht.') AS 'Lainan tyyppi',
    count(*) AS 'Määrä'
 FROM statistics s
 WHERE s.branch LIKE <<Kuntaosio ja %-merkki>>
  AND DATE(s.datetime) BETWEEN <<Alkupvm|date>> AND <<Loppupvm|date>>
  AND s.categorycode NOT IN ('EITILASTO', 'KAUKOLAINA')
  AND s.type IN ('issue', 'renew')
 GROUP BY s.branch, s.type WITH ROLLUP
 LIMIT 100

Palautustilasto

Raportti laskee lainassa olleiden palautusten määrän aikavälillä ryhmitettynä kirjastoittain. Raportille annetaan parametriksi kirjastotunnuksen kuntaosio ja %-merkki (esim. OU% tai JOE%) sekä aikaväli. Raportti on hidas.

Lisääjä: Anneli Österman
Pvm: 10.12.2021

SELECT IFNULL(s.branch, 'Yht.') AS 'Kirjasto', count(*) AS 'Palautukset'
 FROM statistics s
 WHERE s.branch LIKE <<Kuntaosio ja %-merkki>>
  AND DATE(s.datetime) BETWEEN <<Alkupvm|date>> AND <<Loppupvm|date>>
  AND s.type = 'return'
  AND s.borrowernumber IS NOT NULL
 GROUP BY s.branch WITH ROLLUP
 LIMIT 50

Automaattikohtainen Lainaus/palautustilasto

Hakee automaatilla tietyllä ajanjaksolla tehdyt lainat ja palautukset ja lajittelee ne kellonajan mukaan. Raporttiin tarvitaan automaatin asiakas-ID -numero (borrowernumber). Muista laittaa haettava ajanjakso päättymään päivää myöhemmin eli esim. tammikuun lainat haetaan 1.1.-1.2. Tiedot selvitetään action_logs-merkinnöistä. Raportti on hidas.

Lisääjä: Lari Strand
Pvm: 14.12.2021

SELECT CONCAT(HOUR(timestamp), ':00-', HOUR(timestamp)+1, ':00') AS 'tunnit',
    sum(IF(action = 'ISSUE', 1, 0)) AS 'lainat',
    sum(IF(action = 'RETURN', 1, 0)) AS 'palautukset'
 FROM action_logs
 WHERE module = 'CIRCULATION'
  AND user = <<Automaatin ID-numero>>
  AND timestamp BETWEEN <<Alkupäivä|date>> AND <<Loppupäivä|date>>
  AND action IN ('ISSUE','RETURN')
 GROUP BY HOUR(timestamp)

Videopelien lainamäärät

Raportti listaa tietueet, joiden aineistotyyppi on videopeli ja näyttää niiden hyllypaikan, konsolityypin (mikäli se on merkitty 753a-kenttään tai alaotsikkoon), viimeisimmän lainauspäivän, vastaanottopäivän ja niteen lainamäärän. Raportti on hidas.

Lisätty: 13.1.2022
Päivitetty: 10.1.2024, 29.5.2024
Lisääjä: Anneli Österman

SELECT CONCAT_WS(' ', b.title, b.subtitle, b.part_number) AS Teos, i.location AS Hyllypaikka,
    CASE WHEN ExtractValue(bm.metadata, '//datafield[@tag="753"]/subfield[@code="a"][1]') = '' THEN
      CASE WHEN b.subtitle REGEXP '(^ps| ps|play ?station) ?2' THEN 'Sony PlayStation 2'
         WHEN b.subtitle REGEXP '(^ps| ps|play ?station) ?3' THEN 'Sony PlayStation 3'
         WHEN b.subtitle REGEXP '(^ps| ps|play ?station) ?4' THEN 'Sony PlayStation 4'
         WHEN b.subtitle REGEXP '(^ps| ps|play ?station) ?5' THEN 'Sony PlayStation 5'
         WHEN b.subtitle LIKE '%Nintendo Switch%' THEN 'Nintendo Switch'
         WHEN b.subtitle LIKE '%Xbox 360%' THEN 'Xbox 360'
         WHEN b.subtitle LIKE '%Xbox One%' THEN 'Xbox One'
         WHEN b.subtitle LIKE '%Xbox Series X%' THEN 'Xbox Series X'
         WHEN b.subtitle LIKE '%Wii%' THEN 'Wii'
         ELSE NULL END
      ELSE ExtractValue(bm.metadata, '//datafield[@tag="753"]/subfield[@code="a"][1]') END AS Konsoli,
    i.datelastborrowed AS 'Viimeksi lainattu', i.dateaccessioned AS 'Vastaanottopäivä', i.issues AS 'Lainat'
    FROM statistics s
    LEFT JOIN items i USING (itemnumber)
    LEFT JOIN biblio b ON i.biblionumber = b.biblionumber
    LEFT JOIN biblioitems bi ON i.biblionumber = bi.biblionumber
    LEFT JOIN biblio_metadata bm ON i.biblionumber = bm.biblionumber
 WHERE bi.itemtype = 'VIDEOPELI'
  AND s.type IN ('issue', 'renew')
 GROUP BY i.itemnumber
 ORDER BY Hyllypaikka, Konsoli, Teos
 LIMIT 3000

Optimoitu PowerBI-kysely laajemmilla tiedoilla

Tässä versiossa kyselyssä on mm. mukana laajemmin nimeketietoja, tapahtumapäivä ja -aika on eritelty omiksi sarakkeiksi, luokka erikseen, kielikoodi lisätty.

Lisätty: 2.4.2024
Tekijä: Katariina Pohto
Lisääjä: Anneli Österman

SELECT d.type AS 'Tapahtumatyyppi', d.itemnumber AS 'Nidenumero', IFNULL(b.author, db.author) AS 'Tekijä',
    CONCAT_WS(' ', IFNULL(b.title, db.title), IFNULL(b.subtitle, db.subtitle), IFNULL(b.part_name, db.part_name), IFNULL(b.part_number, db.part_number)) AS 'Nimeke',
    d.branch AS 'Lainauskirjasto', d.categorycode AS 'Asiakastyyppi', d.zipcode AS 'Postinumero', DATE(d.datetime) AS 'Tapahtumapäivä', TIME(d.datetime) AS 'Tapahtuma-aika',
    IFNULL(bi.itemtype, dbi.itemtype) AS 'Aineistotyyppi', d.loc AS 'Hyllypaikka',
    SUBSTRING(d.cn, 1, POSITION(' ' IN d.cn)-1) AS 'Luokka', REPLACE(d.cn, SUBSTRING(d.cn, 1, POSITION(' ' IN d.cn)-1), '') AS 'Pääsana', bde.primary_language AS 'Pääkieli'
 FROM (SELECT s.datetime, s.type, s.itemnumber, s.branch,
        IFNULL(bo.zipcode, dbo.zipcode) AS zipcode,
        IFNULL(bo.categorycode, dbo.categorycode) AS categorycode,
        IFNULL(i.biblionumber, di.biblionumber) AS biblionumber,
        IFNULL(i.permanent_location, di.permanent_location) AS loc,
        IFNULL(i.cn_sort, di.cn_sort) AS cn
     FROM statistics s
        LEFT JOIN borrowers bo ON s.borrowernumber = bo.borrowernumber
        LEFT JOIN deletedborrowers dbo ON s.borrowernumber = dbo.borrowernumber
        LEFT JOIN items i ON s.itemnumber = i.itemnumber
        LEFT JOIN deleteditems di ON s.itemnumber = di.itemnumber 
     WHERE date(s.datetime) BETWEEN <<Aikaväli alkaen|date>> AND <<Päättyen|date>>
      AND (bo.categorycode IN ("HENKILO", "KOTIPALVEL","LAPSI", "LAOMATOIMI", "MUUHUOL", "YHTEISO","KAUKOLAINA")
        OR dbo.categorycode IN ("HENKILO", "KOTIPALVEL","LAPSI", "LAOMATOIMI", "MUUHUOL", "YHTEISO","KAUKOLAINA"))
      AND s.type IN ('issue', 'renew')
      AND s.branch LIKE <<Kunta- tai kirjastokoodi ja %>>
	  AND s.branch !='OUBY') as d
    LEFT JOIN biblioitems bi ON bi.biblionumber = d.biblionumber
    LEFT JOIN deletedbiblioitems dbi ON dbi.biblionumber = d.biblionumber
    LEFT JOIN biblio b ON b.biblionumber = d.biblionumber
    LEFT JOIN deletedbiblio db ON db.biblionumber = d.biblionumber
    LEFT JOIN koha_plugin_fi_kohasuomi_okmstats_biblio_data_elements bde ON bde.biblionumber = d.biblionumber

Optimoitu PowerBI-kysely

Tässä versiossa on tietokantojen kytkökset (joinit) on ns. optimoitu ja kysely hakee varmemmin myös poistettujen niteiden ja tietueiden tiedot raportille. Muistaa muuttaa tarvittaessa asiakastyyppien tunnukset ja kirjastorajaukset toisenlaiseksi.

Lisätty: 13.2.2024
Tekijä: Katariina Pohto
Lisääjä: Anneli Österman

SELECT d.type AS Tapahtumatyyppi, d.itemnumber AS Nidenumero, IFNULL(b.title, db.title) AS Nimeke, d.branch AS Lainauskirjasto,
    d.categorycode AS Asiakastyyppi, d.zipcode AS Postinumero, d.datetime AS 'Tapahtuma-aika',
    IFNULL(bi.itemtype, dbi.itemtype) AS Aineistotyyppi, d.loc AS Hyllypaikka, d.cn AS 'Luokka ja pääsana'
 FROM (SELECT s.datetime, s.type, s.itemnumber, s.branch, bo.zipcode, bo.categorycode,
        IFNULL(i.biblionumber, di.biblionumber) AS biblionumber,
        IFNULL(i.permanent_location, di.permanent_location) AS loc,
        IFNULL(i.cn_sort, di.cn_sort) AS cn
     FROM statistics s
        LEFT JOIN borrowers bo ON s.borrowernumber = bo.borrowernumber
        LEFT JOIN items i ON s.itemnumber = i.itemnumber
        LEFT JOIN deleteditems di ON s.itemnumber = di.itemnumber 
     WHERE date(s.datetime) BETWEEN <<Aikaväli alkaen|date>> AND <<Päättyen|date>>
      AND bo.categorycode IN ("HENKILO", "KOTIPALVEL","LAPSI", "LAOMATOIMI", "MUUHUOL", "YHTEISO","KAUKOLAINA")
      AND s.type IN ('issue', 'renew')
      AND s.branch like 'OU%'
	  AND s.branch !='OUBY') as d
    LEFT JOIN biblioitems bi ON bi.biblionumber = d.biblionumber
    LEFT JOIN deletedbiblioitems dbi ON dbi.biblionumber = d.biblionumber
    LEFT JOIN biblio b ON b.biblionumber = d.biblionumber
    LEFT JOIN deletedbiblio db ON db.biblionumber = d.biblionumber

PowerBI-koulutusta varten luotu kysely

Raportti on luotu PowerBI-koulutusta varten ja hakee lainoja ja uusintoja. Mukaan ei tule Ei tilasto -asiakastyypin lainoja/uusintoja. Tämä versio on päivitetty toimimaan versiossa 21.11.

Lisätty: 11.10.2022
Lisääjä: Anneli Österman
Versio: 21.11

SELECT s.type AS Tapahtumatyyppi, s.itemnumber AS Nidenumero, IFNULL(bi.title, IFNULL (bi2.title, dbi.title)) as Nimeke, s.branch AS Lainauskirjasto,
b.categorycode AS Asiakastyyppi, b.zipcode AS Postinumero, 
s.datetime AS 'Tapahtuma-aika', IFNULL(biblioitems.itemtype, bde.itemtype) AS Aineistotyyppi,
IFNULL(i.permanent_location, d.permanent_location) AS Hyllypaikka,
IFNULL(i.cn_sort, d.cn_sort) AS 'Luokka ja pääsana'
FROM statistics s
LEFT JOIN borrowers b ON s.borrowernumber = b.borrowernumber
LEFT JOIN items i ON s.itemnumber = i.itemnumber
LEFT JOIN deleteditems d ON s.itemnumber = d.itemnumber
LEFT JOIN biblioitems ON i.biblionumber = biblioitems.biblionumber
LEFT JOIN deletedbiblioitems ON d.biblionumber = deletedbiblioitems.biblionumber
LEFT JOIN biblio bi ON i.biblionumber=bi.biblionumber
LEFT JOIN deletedbiblio dbi ON d.biblionumber=dbi.biblionumber
LEFT JOIN biblio bi2 ON d.biblionumber = bi2.biblionumber 
LEFT JOIN koha_plugin_fi_kohasuomi_okmstats_biblio_data_elements bde ON d.biblionumber = bde.biblionumber
WHERE date(datetime) BETWEEN <<Aikaväli alkaen|date>> AND <<Päättyen|date>>
AND b.categorycode != 'EITILASTO'
AND s.type in ('issue', 'renew')

PowerBI-tilasto kunnan mukaan

Lisätty: 29.9.2022
Lisääjä: Anneli Österman
Versio: 21.11

Tämä on sama raportti kuin yllä, mutta mukaan otetaan vain määritetyn kunnan tilastot. Rajaus tehdään kirjoittamalla kuntaosion alku ja %-merkki. Esim. OU%, JOE%. Raportilla voi hakea myös yhden kirjaston tiedot, jos kuntaosio-ehtoon laittaa koko kirjastoyksikön tunnuksen, esim, OUPE%.

SELECT s.type AS Tapahtumatyyppi, s.itemnumber AS Nidenumero, IFNULL(bi.title, dbi.title) as Nimeke, s.branch AS Lainauskirjasto,
b.categorycode AS Asiakastyyppi, b.zipcode AS Postinumero, 
s.datetime AS 'Tapahtuma-aika', IFNULL(biblioitems.itemtype, deletedbiblioitems.itemtype) AS Aineistotyyppi,
IFNULL(i.permanent_location, d.permanent_location) AS Hyllypaikka,
IFNULL(i.cn_sort, d.cn_sort) AS 'Luokka ja pääsana'
FROM statistics s
LEFT JOIN borrowers b ON s.borrowernumber = b.borrowernumber
LEFT JOIN items i ON s.itemnumber = i.itemnumber
LEFT JOIN deleteditems d ON s.itemnumber = d.itemnumber
LEFT JOIN biblioitems ON i.biblionumber = biblioitems.biblionumber
LEFT JOIN deletedbiblioitems ON i.biblionumber = deletedbiblioitems.biblionumber
LEFT JOIN biblio bi ON i.biblionumber=bi.biblionumber
LEFT JOIN deletedbiblio dbi ON i.biblionumber=dbi.biblionumber
WHERE date(datetime) BETWEEN <<Aikaväli alkaen|date>> AND <<Päättyen|date>>
AND b.categorycode in ("HENKILO", "KOTIPALVEL","LAPSI", "LAOMATOIMI", "MUUHUOL", "YHTEISO","KAUKOLAINA")
AND s.type in ('issue', 'renew')
AND s.branch like <<Kuntaosio ja %-merkki>>

PowerBI-tilasto, jossa nimekkeestä myös alaotsikko ja osan nimeke

Lisätty: 11.10.2022
Lisääjä: Päivi Knuutinen
Versio: 21.11

SELECT s.type AS Tapahtumatyyppi, s.itemnumber AS Nidenumero, 
CONCAT_WS(' ', IFNULL(bi.title, IFNULL (bi2.title, dbi.title)), IFNULL(bi.subtitle, IFNULL (bi2.subtitle, dbi.subtitle)), IFNULL(bi.part_name, IFNULL (bi2.part_name, dbi.part_name))) as Nimeke,
s.branch AS Lainauskirjasto, b.categorycode AS Asiakastyyppi, b.zipcode AS Postinumero, 
s.datetime AS 'Tapahtuma-aika', IFNULL(biblioitems.itemtype, bde.itemtype) AS Aineistotyyppi,
IFNULL(i.permanent_location, d.permanent_location) AS Hyllypaikka,
IFNULL(i.cn_sort, d.cn_sort) AS 'Luokka ja pääsana'
FROM statistics s
LEFT JOIN borrowers b ON s.borrowernumber = b.borrowernumber
LEFT JOIN items i ON s.itemnumber = i.itemnumber
LEFT JOIN deleteditems d ON s.itemnumber = d.itemnumber
LEFT JOIN biblioitems ON i.biblionumber = biblioitems.biblionumber
LEFT JOIN deletedbiblioitems ON d.biblionumber = deletedbiblioitems.biblionumber
LEFT JOIN biblio bi ON i.biblionumber=bi.biblionumber
LEFT JOIN deletedbiblio dbi ON d.biblionumber=dbi.biblionumber
LEFT JOIN biblio bi2 ON d.biblionumber = bi2.biblionumber
LEFT JOIN koha_plugin_fi_kohasuomi_okmstats_biblio_data_elements bde ON d.biblionumber = bde.biblionumber
WHERE date(datetime) BETWEEN <<Aikaväli alkaen|date>> AND <<Päättyen|date>>
AND b.categorycode != 'EITILASTO'
AND s.type in ('issue', 'renew')

Kirjaston voimassa olevien lainojen määrä eräpäiväaikavälillä

Raportti laskee, kuinka monta voimassa olevaa lainaa on valitussa kirjastossa valitulla eräpäiväaikavälillä. Tällä voidaan tarkistaa esim. kirjaston yllättävissä sulkutilanteissa, onko tarpeen siirtää eräpäiviä eteenpäin.

Lisätty: 18.10.2022
Lisääjä: Anneli Österman
Versio: 21.11

SELECT DATE(date_due) AS 'Eräpäivä', count(*) AS 'Lainojen määrä' 
 FROM issues
 WHERE branchcode = <<Kirjasto|branches>>
  AND DATE(date_due) BETWEEN <<Alkupvm|date>> AND <<Loppupvm|date>>
 GROUP BY 1 WITH ROLLUP

Celia-äänikirjojen lainat

PUHECD-aineiston 599a Daisy-niteiden lainat+uusinnat yhteensä niteen kotikirjaston mukaan

Lisätty: 24.11.2022
Lisääjä: Päivi Knuutinen
Versio: 21.11

select author as 'Tekijä', title as 'Nimeke', items. biblionumber, items.location as 'Hyllypaikka', ExtractValue(metadata, '//datafield[@tag="599"]/subfield[@code="a"]') as 'Celia', datelastborrowed as 'Viimeksi lainattu', items.dateaccessioned as 'Vastaanottopäivä', items.holdingbranch as 'sijaintikirjasto', issues as 'lainat'
from statistics
left join items using (itemnumber)
Left join biblio on items.biblionumber=biblio.biblionumber
LEFT JOIN biblioitems on items.biblionumber=biblioitems.biblionumber
LEFT JOIN biblio_metadata on items.biblionumber=biblio_metadata.biblionumber
where items.homebranch = <<Niteen kotikirjasto|branches>>
and biblioitems.itemtype='PUHECD'
and ExtractValue(metadata, '//datafield[@tag="599"]/subfield[@code="a"]') = 'Daisy'
group by items.itemnumber
order by lainat DESC

Kaukolainat

Kaukolainojen kuukausitilasto, valitse vuosi

Laskee annetut kaukolainat ja ryhmittelee ne kuukauden ja aineistotyypin mukaan. Parametreiksi annetaan vuosi ja lainaava kirjasto. Mukaan lasketaan vain ensilainat.

Pvm: 2.7.2021
Lisääjä: Anneli Österman

SELECT MONTH(datetime) AS 'Kuukausi',
    IFNULL(itemtype, 'yht.') AS 'Nidetyyppi',
    count(*) AS 'Kaukolainojen määrä'
 FROM statistics
 WHERE categorycode LIKE 'KAUKO%'
  AND type = 'issue'
  AND YEAR(datetime) = <<Kirjoita vuosiluku>>
  AND branch = <<Lähettävä kirjasto|branches>>
 GROUP BY MONTH(datetime), itemtype WITH ROLLUP

Kaukolainojen kuukausitilasto, valitse aikaväli

Laskee annetut kaukolainat ja ryhmittelee ne kuukauden ja aineistotyypin mukaan. Parametreiksi annetaan aikaväli ja lainaava kirjasto. Mukaan lasketaan vain ensilainat.

Pvm: 2.7.2021
Lisääjä: Anneli Österman

SELECT MONTH(datetime) AS 'Kuukausi',
    IFNULL(itemtype, 'yht.') AS 'Nidetyyppi',
    count(*) AS 'Kaukolainojen määrä'
 FROM statistics
 WHERE categorycode LIKE 'KAUKO%'
  AND type = 'issue'
  AND DATE(datetime) BETWEEN <<Alkaen|date>> AND <<Päättyen|date>>
  AND branch = <<Lähettävä kirjasto|branches>>
 GROUP BY MONTH(datetime), itemtype WITH ROLLUP

Kaukolainojen vuositilasto hyllypaikan mukaan

Laskee annetut kaukolainat hyllypaikoittain. Parametreiksi annetaan vuosi ja lainaava kirjasto. Mukaan lasketaan vain ensilainat.

Pvm: 2.7.2021
Lisääjä: Anneli Österman
Päivitetty: 29.5.2024
Päivittäjä: Katariina Pohto

SELECT i.location, count(*) AS 'Kaukolainojen määrä'
 FROM statistics s
    LEFT JOIN items i USING (itemnumber)
 WHERE categorycode LIKE 'KAUKO%'
  AND type = 'issue'
  AND YEAR(datetime) = <<Kirjoita vuosiluku>>
  AND branch = <<Lähettävä kirjasto|branches>>
 GROUP BY i.location WITH ROLLUP

Kaukolainojen vuositilasto, kaunokirjallisuus

Laskee annetut kaukolainat, joiden niteen luokka kuuluu kaunokirjallisuuden luokkaan. Erottelee aineistotyypin mukaan. Parametreiksi annetaan vuosi ja lainaava kirjasto. Mukaan lasketaan vain ensilainat. (Tyhjä aineistotyyppi voi tarkoittaa poistettua nidettä.)

Pvm: 2.7.2021
Lisääjä: Anneli Österman
Päivitetty: 29.5.2024
Päivittäjä: Katariina Pohto

SELECT bi.itemtype AS 'Aineistotyyppi', count(*) AS 'Kaukolainojen määrä'
 FROM statistics s
    LEFT JOIN items i USING (itemnumber)
    LEFT JOIN deleteditems di USING (itemnumber)
    LEFT JOIN biblioitems bi ON i.biblionumber = bi.biblionumber
 WHERE s.categorycode LIKE 'KAUKO%'
  AND s.type = 'issue'
  AND YEAR(s.datetime) = <<Kirjoita vuosiluku>>
  AND s.branch = <<Lähettävä kirjasto|branches>>
  AND (i.cn_sort REGEXP '^8[0-5]|^[A-Z]{1}8[0-5]' OR di.cn_sort REGEXP '^8[0-5]|^[A-Z]{1}8[0-5]')
 GROUP BY bi.itemtype WITH ROLLUP

Kaukolainojen vuositilasto, postinumero ja aineistotyyppi

Laskee annetut kaukolainat ja ryhmittelee tulokset postinumeron ja aineistotyypin mukaan. Parametreiksi annetaan vuosi ja lainaava kirjasto. Mukaan lasketaan vain ensilainat.

Pvm: 2.7.2021
Lisääjä: Anneli Österman

SELECT b.zipcode AS 'Postinumero', s.itemtype AS 'Nidetyyppi', count(*) AS 'Kaukolainojen määrä'
 FROM statistics s
    LEFT JOIN borrowers b USING (borrowernumber)
 WHERE s.categorycode LIKE 'KAUKO%'
  AND s.type = 'issue'
  AND YEAR(datetime) = <<Kirjoita vuosiluku>>
  AND branch = <<Lähettävä kirjasto|branches>>
 GROUP BY zipcode, s.itemtype

Asiakkaat ja tunnukset

Celia-lainaajien määrä vuoden ja kunnan mukaan

Celian aineistoja lainanneiden asiakkaiden määrä kuntatasolla ja vuoden mukaan.

Lisännyt: Anneli Österman / OUTI-kirjastot
Korjannut: Mikko Liimatainen / Vaski-kirjastot
Aika: 20.8.2019 / 2022

select count(distinct(borrowernumber)) as Lainaajat
from statistics s
left join items i ON i.itemnumber=s.itemnumber
left join koha_plugin_fi_kohasuomi_okmstats_biblio_data_elements bde ON bde.biblionumber=i.biblionumber
where type in ('issue') 
and branch like <<Kirjoita kirjastolyhenteen alku ja %>> 
and year(datetime)=<<Vuosiluku>>
and categorycode not in ('EITILASTO')
and bde.celia=1

Epäonnistuneet tekstiviestit

Listaa valitulta aikaväliltä viestijonosta ne viestit, jotka on yritetty lähettää tekstiviestinä ja lähetys on epäonnistunut jostain syystä. Listalle tulee asiakkaan nimi, kirjastokortin numero linkkinä asiakastietoon (muokkaa linkkiin oman kimppasi osoite), tekstiviesti numeroon -tieto, status, epäonnistumisen syy, viestin aihe, viestin sisältö, jonoonlisäämisaika ja asiakkaalla olevat viestit (näkee siis, onko hänellä jo huomautus virheellisestä puhnumerosta).

Lisääjä: Anneli Österman / OUTI-kirjastot
Päivitetty: 29.5.2024
Päivittäjä: Katariina Pohto

SELECT b.borrowernumber, b.cardnumber, b.smsalertnumber AS 'Numero', mq.status,
    mq.failure_code AS 'Huomatus', mq.subject AS 'Aihe', mq.content AS 'SMS-viesti',
    mq.time_queued AS 'Jonotusaika', m.message AS 'Viesti asiakastiedoissa'
 FROM message_queue mq
    LEFT JOIN borrowers b ON b.borrowernumber = mq.borrowernumber
    LEFT JOIN messages m ON mq.borrowernumber = m.borrowernumber
 WHERE message_transport_type = 'sms' 
  AND mq.status = 'failed'
  AND mq.time_queued >= NOW() - INTERVAL <<Monenko päivän ajalta>> DAY 
 ORDER BY mq.time_queued ASC

Lähetettyjen viestien määrä

Kyselyllä voi hakea tietyllä aikavälillä lähetettyjen viestien määrä. Tulokset ryhmitellään viestityypin mukaisesti.

Lisätty: 13.10.2023
Lisääjä: Anneli Österman

SELECT message_transport_type AS 'Viestityyppi', count(*) AS 'Viestien määrä aikavälillä' 
 FROM message_queue
 WHERE DATE(time_queued) BETWEEN <<Alkupvm|date>> AND <<Loppupvm|date>>
 GROUP BY message_transport_type

Arkistoitujen viestien hakeminen message_queuen vuositaulusta

Kyselyllä voi hakea viesti-taulun vuositauluista vanhempia viestejä, jotka eivät näy enää virkailijaliittymän kautta. Kyselylle annetaan parametriksi asiakkaan borrowernumber.

Pvm: 8.9.2023 / päivitetty 30.5.2024
Lisääjä: Anneli Österman

SELECT * FROM message_queue_2023
WHERE borrowernumber = <<borrowernumber>>

UNION
SELECT * FROM message_queue_2022
WHERE borrowernumber = <<borrowernumber>>

UNION
SELECT * FROM message_queue_2021
WHERE borrowernumber = <<borrowernumber>>

UNION
SELECT * FROM message_queue_2020
WHERE borrowernumber = <<borrowernumber>>

ORDER BY 1 DESC

Ylimääräistä tekstiä sisältävät puhelinnumerot

Hakee kaikki ylimääräistä tekstiä sisältävät puhelinnumerot Kohan borrowers-taulusta. Tekstejä on päätynyt puhelinnumerokenttiin ainakin Pallas-konversioissa. Mahdollisesti myös Origoista.

Lisääjä: Kodo Korkalo / Koha-Suomi
Pvm: 8.1.2019 / päivitetty 30.5.2024
Päivittäjä: Katariina Pohto

SELECT borrowernumber, cardnumber, phone, mobile, smsalertnumber
 FROM borrowers
 WHERE phone REGEXP '[^+0-9]'
  OR mobile REGEXP '[^+0-9]'
  OR smsalertnumber REGEXP '[^+0-9]'

Asiakkaat, joiden puhelinnumerot tarkistettava käsin

Hakee ylimääräisiä merkkejä sisältävät mobiili- ja lanka- ja sms-numerot Kohan borrowers-taulusta. Ei huomioi välilyöntejä tai väliviivoja.

Lisääjä: Lari Strand / Koha-Suomi
Pvm: 30.8.2021 / päivitetty 30.5.2024
Päivittäjä: Katariina Pohto

SELECT borrowernumber, cardnumber, phone, mobile, smsalertnumber
 FROM borrowers
 WHERE phone REGEXP '[^-+0-9 ]'
  OR mobile REGEXP '[^-+0-9 ]'
  OR smsalertnumber REGEXP '[^-+0-9 ]'

Tarkistuslista, ketkä virkailijat ovat vaihtaneet salasanan tietyllä aikavälillä

Raportilla voi tarkistaa, ketkä virkailijat ovat vaihtaneet salasanat vuonna tietyllä aikavälillä.

Lisääjä: Anneli Österman
Pvm: 4.2.2020 / päivitetty 30.5.2024
Päivittäjä: Katariina Pohto

SELECT b.cardnumber, b.firstname, b.surname, b.branchcode, a.timestamp
 FROM action_logs a
    LEFT JOIN borrowers b ON b.borrowernumber = a.object
 WHERE module = 'MEMBERS'
  AND action = 'CHANGE PASS'
  AND categorycode = 'VIRKAILIJA'
  AND DATE(a.timestamp) BETWEEN <<Alkupvm|date>> AND <<Loppupvm|date>> 
 ORDER BY a.timestamp DESC

Asiakkaan haku maksun tapahtumanumerolla

Raportilla voi hakea asiakkaan Ceepos-kassan tapahtumanumeron perusteella.

Lisääjä: Anneli Österman
Pvm: 7.4.2020 / päivitetty 30.5.2024
Päivittäjä: Katariina Pohto

SELECT DISTINCT a.borrowernumber
 FROM accountlines a
    INNER JOIN payments_transactions_accountlines pta
    USING (accountlines_id)
 WHERE pta.transaction_id = <<Tapahtumanumero>>

Takaajattomat lapsiasiakkaat

Raportilla voi hakea lapsiasiakkaat, joilla ei ole takaajaa. Tarkista, että lapsiasiakkaiden asiakastyypit vastaavat oman kimpan asiakastyyppejä.

Lisääjä: Anneli Österman
Pvm: 7.4.2020 / päivitetty 30.5.2024
Päivittäjä: Katariina Pohto

SELECT borrowernumber, cardnumber
 FROM borrowers
 WHERE categorycode IN ('LAPSI', 'LAOMATOIMI')
  AND borrowernumber NOT IN (SELECT guarantee_id
                FROM borrower_relationships br
                   INNER JOIN borrowers b
                   ON br.guarantor_id = b.borrowernumber)

Henkilöasiakkaat, joilla takaaja

Raportilla voi hakea henkilöasiakkaat, joilla on takaaja.

Lisääjä: Anneli Österman
Tekijä: Kodo Korkalo
Pvm: 7.4.2020 / päivitetty 30.5.2024
Päivittäjä: Katariina Pohto

SELECT b.borrowernumber, b.cardnumber, CONCAT(SUBSTRING(b.firstname,1,1), '. ', SUBSTRING(b.surname,1,1), '.') as Nimikirjaimet,
    b.branchcode AS Kotikirjasto, b.categorycode AS Asiakastyyppi,
    CONCAT('<a href="/cgi-bin/koha/members/moremember.pl?borrowernumber=',br.guarantor_id,'">',br.guarantor_id,'</a>') as Takaaja
 FROM borrowers b
    INNER JOIN borrower_relationships br
    ON b.borrowernumber = br.guarantee_id

Kirjastokorttinumerottomat henkilöasiakkaat

Raportti listaa henkilöasiakkaat, joilla ei ole kirjastokortin numeroa. Parametriksi valitaan kirjasto tai kunta. Tarkista, että asiakastyypit vastaavat oman kimpan asiakastyyppejä.

Lisääjä: Anneli Österman
Pvm: 7.4.2020 / päivitetty 30.5.2024
Päivittäjä: Katariina Pohto

SELECT borrowernumber, branchcode as Kotikirjasto, categorycode
 FROM borrowers
 WHERE cardnumber IS NULL
  AND categorycode IN ('HENKILO', 'LAPSI', 'LAOMATOIMI', 'MUUHUOL')
  AND branchcode LIKE <<Kotikirjasto: Kunta tai kirjastotunnus ja %>>

Asiakkaat, joilla on mahdollisesti virheellinen syntymäaika

Raportti listaa asiakkaat, joiden syntymäaika on ennen 1.1.1920, mukaan ei oteta asiakastyyppiä EITILASTO.

Lisääjä: Anneli Österman
Pvm: 7.4.2020 / päivitetty 30.5.2024
Päivittäjä: Katariina Pohto

SELECT borrowernumber, cardnumber, dateofbirth AS 'Syntymäaika' 
 FROM borrowers
 WHERE dateofbirth < '1920-01-01'
  AND categorycode != 'EITILASTO'
 ORDER BY 3

Asiakkaat joilla viallinen sotuavain

SELECT CONCAT("<a href='/cgi-bin/koha/members/memberentry.pl?op=modify&borrowernumber=", borrowernumber, "'>", cardnumber, "</a>") AS korttinumero,
    CONCAT("'<tt>", attribute, "</tt>'") AS sotuavain
 FROM borrower_attributes
 JOIN borrowers USING(borrowernumber)
 WHERE code = 'SSN'
  AND attribute NOT REGEXP '^sotu[0-9]+$'

Asiakkaat, joilla ei ole sotu-avainta

Raportilla voi hakea (henkilö)asiakkaat, joilla ei ole sotu-avainta. Haulle annetaan parametrina asiakkaan kotikirjasto. Jos sitä ei halua kyselyyn mukaan, voi jättää toiseksi viimeisen rivin pois.

Lisääjä: Anneli Österman Versio: 22.11 Lisätty: 4.10.2023 / päivitetty 30.5.2024
Päivittäjä: Katariina Pohto

SELECT b.borrowernumber, b.branchcode AS Kotikirjasto,
    b.categorycode AS Asiakastyyppi, b.dateenrolled AS 'Tullut asiakkaaksi'
 FROM borrowers b
 WHERE borrowernumber NOT IN (SELECT borrowernumber
                FROM borrower_attributes
                WHERE code = 'SSN')
  AND branchcode = <<Valitse kotikirjasto|branches>>
  AND categorycode IN ('HENKILO', 'LAPSI', 'LAOMATOIMI', 'MUUHUOL')

Asiakkaiden määrä kirjastoittain

Raportti laskee asiakkaiden määrän kirjastoittain. Mukaan ei tule asiakastyyppejä VIRKAILIJA, AUTOM ja EITILASTO. Näytetään 100 riviä.

Lisääjä: Anneli Österman
Pvm: 9.4.2020

SELECT branchcode AS 'Kirjasto',count(*) AS 'Asiakkaiden määrä' 
FROM borrowers
WHERE categorycode not in ('VIRKAILIJA', 'AUTOM', 'EITILASTO')
GROUP BY branchcode limit 100

Asiakkaat, joiden varausmäärä on lähellä sallittua maksimia

Raportti listaa sellaiset asiakkaat, joilla on varauksia lähellä sallittua maksiamia. Raportti laskee myös asiakkaiden voimassa olevien varausten määrän. Muuta raporttiin HAVING COUNT -kohtaan omalle kirjastolle/kimpalle sopiva luku eli esim. jos maksimi on 100 varausta, niin jokin vähän sitä pienempi luku. Tarkista myös, että asiakastyypit vastaavat oman kimpan asiakastyyppejä.

Lisääjä: Anneli Österman
Pvm: 9.4.2020 / päivitetty 30.5.2024 Päivittäjä: Katariina Pohto

SELECT b.borrowernumber, count(*) AS 'varausten määrä'
 FROM reserves r
    INNER JOIN borrowers b USING (borrowernumber)
 WHERE b.categorycode IN ('HENKILO', 'LAPSI', 'LAOMATOIMI', 'MUUHUOL')
 GROUP BY b.borrowernumber
HAVING COUNT(*) > 90
 ORDER BY 2 DESC

Asiakkaat, joilla on huomautuksia

Raportti listaa kirjastoittain asiakkaat, joilla on huomautuksia.

Lisääjä: Anneli Österman
Pvm: 9.4.2020

SELECT CONCAT('<a href="https://koha.outikirjastot.fi:8080/cgi-bin/koha/members/moremember.pl?borrowernumber=',borrowers.borrowernumber,'">',borrowers.cardnumber,'</a>') AS 'Asiakas', opacnote AS 'Huomautus'
FROM borrowers 
WHERE opacnote !=''
AND branchcode=<<Valitse kirjasto|branches>>

Asiakkaan haku varaustunnuksella

Raportilla voi hakea asiakkaan varaustunnisteen perusteella. %-merkkiä voi käyttää katkaisumerkkinä.

Lisääjä: Anneli Österman
Pvm: 25.8.2020 / päivitetty 30.5.2024
Päivittäjä: Katariina Pohto

SELECT borrowernumber, attribute
 FROM borrower_attributes
 WHERE code = 'HOLDID'
  AND attribute LIKE <<Varaustunnus>>

Asiakkaan epäonnistuneiden kirjautumisyritysten määrän tarkistaminen

Raportilla voi hakea kirjastokortin numeron perusteella asiakkaan epäonnistuneiden kirjautumisyritysten määrän. Jos määrä on sama tai ylittää FailedLoginAttempts-järjestelmäasetukseen määritetyn luvun, on asiakkaan tunnus lukossa ja siihen pitää vaihtaa uusi salasana.

Lisääjä: Anneli Österman
Pvm: 27.4.2021

SELECT login_attempts AS 'Kirjautumisyrityksiä'
 FROM borrowers
 WHERE cardnumber = <<Kirjastokortin numero>>

Automaatit ja niiden toimittajat

Raportilla voi hakea SIP2-tunnukset, joiden tietoihin on merkitty asiakasmääreet TOIMITTAJA ja AUTOTYPE. Ohje asiakasmääreiden lisäämisestä.

Lisääjä: Anneli Österman
Pvm: 9.6.2021

select b.borrowernumber, branchcode, cardnumber, attribute
from borrowers b
join borrower_attributes using (borrowernumber)
where code in ('TOIMITTAJA', 'AUTOTYPE')
order by 3

Asiakkaat, joilla kirjastokortin numero ja varaustunnus sama

Raportilla voi hakea asiakkaat, joilla on kirjastokortin numero ja varaustunnus sama. Virkailijatunnuksia ja ei-tilastoitavia ei huomioida.

Lisääjä: Anneli Österman
Pvm: 3.5.2022 / päivitetty 30.5.2024
Päivittäjä: Katariina Pohto

SELECT b.borrowernumber, b.cardnumber, ba.attribute AS varaustunnus
 FROM borrowers b
    INNER JOIN borrower_attributes ba
    USING (borrowernumber)
 WHERE ba.code = 'HOLDID'
  AND b.cardnumber = ba.attribute
  AND b.categorycode NOT IN ('VIRKAILIJA', 'EITILASTO')

Asiakkaat, joilla on paljon epäonnistuneita kirjautumisyrityksiä

Raportilla voi hakea asiakkaat, joiden epäonnistuneet kirjautumisyritykset ylittävät tietyn lukumäärän. Tietosuojasyistä huomattavan suuren määrän epäonnistuneita kirjatumisyrityksiä (50 tai yli) omaavien asiakkaiden kirjastokortti voi olla tarpeen vaihtaa.

Lisääjä: Kodo Korkalo
Pvm: 15.11.2022

SELECT CONCAT('<a href=\"/cgi-bin/koha/members/moremember.pl?borrowernumber=',borrowernumber,'" target="_blank">',cardnumber,'</a>') AS 'Asiakas',
login_attempts AS 'Kirjautumisyritykset'
FROM borrowers
WHERE login_attempts>=<<Etsi asiakkaat, joilla on yli tämä määrä kirjautumisyrityksiä>>

Varaukset

Tietueen varaushistoria

Listaa valitulta aikaväliltä tietueen varaukset, jotka eivät ole enää voimassa. Voimassa olevat voi katsoa tietueen varauksista.

SELECT o.reservedate, o.branchcode, o.borrowernumber, o.waitingdate, o.expirationdate, i.barcode
FROM old_reserves o
JOIN items i USING (itemnumber)
WHERE o.biblionumber =<<Tietuenumero>>
AND date(o.reservedate) BETWEEN <<Alkupvm|date>> AND <<Loppupvm|date>>
ORDER BY o.reservedate DESC

Nimekkeet, joihin on eniten varauksia

Varausten määrä kannattaa rajata (esim. 50), jotta et saa tulokseksi kaikkia mahdollisia nimekkeitä, joihin on olemassa varaus. Mukaan tulee myös tietueeseen liittyvä nidemäärä. Tuloksessa mukana myös hankinnassa olevat niteet.

Lisääjä: Anneli Österman / OUTI-kirjastot

SELECT concat('<a href=\"/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=',b.biblionumber,'">',b.title,'</a>') AS Nimeke, b.author AS Tekijä, m.cn_class AS Luokka, m.itemtype AS Aineistolaji, count(h.reservedate) AS 'Varaukset', (select count(*) from items where biblionumber=b.biblionumber) AS 'Niteiden määrä'
FROM biblio b
LEFT JOIN biblioitems m USING (biblionumber)
LEFT JOIN reserves h ON (b.biblionumber=h.biblionumber)
GROUP BY b.biblionumber 
HAVING count(h.reservedate) >= <<Varauksia vähintään>>
ORDER by Varaukset DESC

Eniten uusia varauksia, top20

Raportilla voi hakea top20-listan teoksista, joihin on tehty eniten varauksia seitsemän viime päivän aikana.

Lisääjä: Anneli Österman / OUTI-kirjastot
Pvm: 25.10.2018

SELECT count(distinct reserve_id) AS 'Varauksia', title AS 'Teos', author AS 'Tekijä', cn_class AS 'Luokka'
FROM (
SELECT b.title, b.author, b.biblionumber, reserves.reserve_id, bi.cn_class
FROM reserves 
left JOIN biblio b ON (reserves.biblionumber=b.biblionumber)
JOIN borrowers ON (reserves.borrowernumber=borrowers.borrowernumber)
JOIN biblioitems bi ON(b.biblionumber=bi.biblionumber)
WHERE DATE(reserves.reservedate) > DATE_SUB(CURRENT_DATE(),INTERVAL 7 DAY) 
   AND DATE(reserves.reservedate) <=CURRENT_DATE()
AND borrowers.categorycode !='EITILASTO'
UNION ALL
SELECT b.title, b.author, b.biblionumber, old_reserves.reserve_id, bi.cn_class
FROM old_reserves 
left JOIN biblio b ON (old_reserves.biblionumber=b.biblionumber)
JOIN borrowers ON (old_reserves.borrowernumber=borrowers.borrowernumber)
JOIN biblioitems bi ON(b.biblionumber=bi.biblionumber)
WHERE DATE(old_reserves.reservedate) > DATE_SUB(CURRENT_DATE(),INTERVAL 7 DAY) 
   AND DATE(old_reserves.reservedate) <=CURRENT_DATE()
AND borrowers.categorycode !='EITILASTO'
 ) AS myholds 
GROUP BY biblionumber 
ORDER BY 1 DESC 
LIMIT 20;

Varauksen tiedot lokilla

Raportilla voi tarkistaa, mitä tietoja varauksesta on tallentunut action_logs-tauluun. Parametreinä käytetään asiakkaan borrowernumberia ja teoksen biblionumberia. Jos varaus on edelleen voimassa, vaihda old_reserves-taulu reserves-tauluksi.

kuva

timestamp: tapahtuma-aika

user: varauksen tekijä. Jos tekijä on virkailija, näkyy tässä hänen borrowernumber. Jos tekijä on asiakas itse, näkyy tässä Finna-apin borrowernumber

module: Kohan osio, varauksissa se on aina HOLDS

action: tehty toiminto.

 • CREATE = varaus luotu
 • SUSPEND = varauksen keskeytys
 • RESUME = keskeytys poistettu
 • MODIFY = varaukseen on tehty jokin muutos, esim. noutopaikka vaihdettu tai poistettu odottaa-tila.
 • CANCEL = varauksen on poistanut virkailija tai asiakas
 • FILL = varaus on lainattu asiakkalle

object: varauksen id reserves/old_reserves-taulussa

info: tarkempia tietoja varauksesta ja mitä muuttunut.

 • branchcode = noutokirjasto
 • cancellation_reason = poiston syy (voidaan määrittää joissain yhteyksissä)
 • cancellationdate = poistopäivä
 • desk_id = tiskin tunnus, jos käytössä Lainaustiskit-toiminto
 • expirationdate = varauksen vanhenemispäivä
 • found = varauksen tila (undef, jos voimassa. Muita T=kuljetettavana, P=käsittelyssä, W=odottaa noutoa)
 • item_level_hold = nidevaraus (0=ei, 1=kyllä)
 • itemtype = nidetyyppi, jos varaus rajataan koskemaan tiettyä nidetyyppiä
 • lowestPriority = pidetään jonon hännillä (0=ei, 1=kyllä)
 • non_priority = kiireetön varaus (0=ei, 1=kyllä)
 • notificationdate = ilmoituspäivä (ei toimi meillä)
 • priority = sija jonossa
 • reminderdate = noudon muistutuspäivä (jos toiminto käytössä)
 • reserve_id = varauksen tunnus reserves/old_reserves-taulussa
 • reservedate = varauksen tekopäivä
 • reservenote = varaushuomautus
 • suspend = keskeytys (0=ei, 1=kyllä)
 • suspend_until = keskeytetty tähän päivään asti
 • timestamp = tapahtuma-aika
 • waitingdate = päivä, jolloin varaus on tullut noudettavaksi.

interface: liittymä, jossa tapahtuma on tehty.

 • intranet = virkailijaliittymä
 • sip = automaatti
 • api = rajapinta (esim. Finna)

Lisääjä: Anneli Österman
Pvm: 20.3.2019

select * from action_logs where object in (select reserve_id from old_reserves where borrowernumber=<<borrowernumber>> and biblionumber=<<biblionumber>>) and module='HOLDS';

Asiakkaan haku poistetun varauksen niteen viivakoodin perusteella

Raportilla voi hakea asiakkaan, jolla oli viimeksi varaus tiettyyn niteeseen. Parametriksi annetaan niteen viivakoodi. Tällä voi hakea, kenelle varaus kuului, jos varaus poistetaan vahingossa palautustilanteessa. Huom! Tieto pitää hakea ennen kuin nide jää kiinni seuraavaan varaukseen ja poistetaan/lainataan. Jos halutaan nähdä useampi varaaja, pitää poistaa “limit 1” tai laittaa suurempi numero siihen.

Lisääjä: Anneli Österman Pvm: 31.7.2020

SELECT CONCAT('<a href=\"/cgi-bin/koha/members/moremember.pl?borrowernumber=',r.borrowernumber,'" target="_blank">',r.borrowernumber,'</a>') AS 'Asiakas', cancellationdate as 'Varauksen poistopäivä'
from old_reserves r
join items i using (itemnumber)
where i.barcode=<<Niteen viivakoodi>>
order by reserve_id DESC limit 1

Varauslista Finna-muotoon

Raportilla voi hakea varaukset ja tallentaa ne Finnassa näkyvään muotoon. Varausten määrä rajoitettu 25:een, voit muuttaa määrää korvaamalla LIMIT-kohdassa olevan numeron.

Lisääjä: Päivi Knuutinen / Vaara
Pvm: 3.12.2018

SELECT
 b.biblionumber AS 'biblionumber',
 count(h.reservedate) AS 'Varauksia' 
FROM biblio b 
LEFT JOIN biblio_metadata m USING (biblionumber) 
LEFT JOIN reserves h ON (b.biblionumber=h.biblionumber) 
GROUP BY b.biblionumber 
ORDER BY Varauksia DESC
LIMIT 25

Varausten noudot päivittäin tunneittain valitulla aikavälillä

Raportilla voi katsoa, miten valitun kirjaston varausten noudot ajoittuvat päivittäin tunneittain valitulla aikavälillä.

Lisääjä: Anneli Österman / OUTI-kirjastot
Pvm: 3.3.2020

SELECT date(s.datetime) as Pvm,hour(s.datetime) as Tunti,count(reserve_id) as 'Yhteensä'
FROM old_reserves o
LEFT JOIN statistics s using (borrowernumber)
WHERE found in ('F', 'W') 
AND date(s.datetime) BETWEEN <<Alkupvm|date>> AND <<Loppupvm|date>>
AND o.branchcode=<<Valitse kirjasto|branches>>
AND waitingdate IS NOT NULL
AND o.itemnumber=s.itemnumber
AND s.type='issue'
GROUP BY date(s.datetime), hour(s.datetime)

Varausten noudot tunneittain valitulla aikavälillä

Raportilla voi katsoa, miten valitun kirjaston varausten noudot ajoittuvat tunneittain valitulla aikavälillä.

Lisääjä: Anneli Österman / OUTI-kirjastot
Pvm: 3.3.2020

SELECT hour(s.datetime) as Tunti,count(reserve_id) as 'Yhteensä'
FROM old_reserves o
LEFT JOIN statistics s using (borrowernumber)
WHERE found in ('F', 'W') 
AND date(s.datetime) BETWEEN <<Alkupvm|date>> AND <<Loppupvm|date>>
AND o.branchcode=<<Valitse kirjasto|branches>>
AND waitingdate IS NOT NULL
AND o.itemnumber=s.itemnumber
AND s.type='issue'
GROUP BY hour(s.datetime)

Noudettavissa olevat varaukset

Raportilla voi hakea kirjaston mukaan noudettavissa olevat varaukset. Sarakkeina on Varaustunniste, Viimeinen noutopäivä, teoksen nimeke ja niteen viivakoodi. Tiedot järjestetään ensimmäisen sarakkeen mukaan. Jos haluaa, voi ORDER BY -riville lisätä vielä kakkosen, jolloin varaukset järjestetään ensin varaustunnisteen mukaan ja sen sisällä vielä viimeisen noutopäivän mukaan.

Lisääjä: Anneli Österman
Pvm: 9.6.2020

SELECT bo.othernames as 'Varaustunniste',r.expirationdate as 'Viimeinen noutopäivä',b.title as 'Teos',i.barcode as 'Viivakoodi'
FROM reserves r
JOIN borrowers bo ON (r.borrowernumber=bo.borrowernumber)
JOIN biblio b ON (r.biblionumber=b.biblionumber)
LEFT JOIN items i ON (r.itemnumber=i.itemnumber)
WHERE r.branchcode=<<Valitse kirjasto|branches>>
AND r.found='W'
ORDER BY 1

Vanhentuneet automaattisesti poistetut varaukset

Raportilla voi hakea automaattisesti poistetut varaukset tietystä toimipaikasta (kun järjestelmäasetus ExpireReservesMaxPickUpDelay on asetettu päälle). Lista on järjestetty varaustunnuksen mukaan.

Lisääjä: Minna Kivinen
Pvm: 28.9.2020
Kohan versio: 20.05

SELECT borrowers.othernames AS "Varaustunnus", items.barcode AS "Nide", biblio.title AS "Nimeke", old_reserves.expirationdate AS "Varaus vanhentunut", old_reserves.cancellationdate AS "Varaus poistettu"
FROM old_reserves 
LEFT JOIN borrowers using(borrowernumber)
LEFT JOIN biblio using(biblionumber)
LEFT JOIN items using(itemnumber)
WHERE cancellationdate = curdate() AND found = "W" AND old_reserves.branchcode = <<Anna noutopaikan koodi>>
ORDER BY borrowers.othernames

Vanhentuneet automaattisesti poistetut varaukset viimeisen noutopäivän perusteella

Ylläolevasta hieman muokattu raportti, jolla voi hakea tietyn viimeisen noutopäivän automaattisesti poistetut varaukset tietystä toimipaikasta (kun järjestelmäasetus ExpireReservesMaxPickUpDelay on asetettu päälle). Lista on järjestetty varaustunnuksen mukaan.

Lisääjä: Hanna Saario
Pvm: 28.9.2020
Kohan versio: 20.05

SELECT borrowers.othernames AS "Varaustunnus", items.barcode AS "Nide", biblio.title AS "Nimeke", old_reserves.expirationdate AS "Varaus vanhentunut", old_reserves.cancellationdate AS "Varaus poistettu" 
FROM old_reserves 
LEFT JOIN borrowers using(borrowernumber)
LEFT JOIN biblio using(biblionumber)
LEFT JOIN items using(itemnumber)
WHERE old_reserves.expirationdate = <<Anna viim. noutopäivä|date>> AND found = "W" AND old_reserves.branchcode = <<Anna noutopaikan koodi>>
ORDER BY borrowers.othernames

Niteet, jotka odottaa uudelleenpalautusta varauksen vuoksi

Raportilla voi hakea sellaiset niteet, jotka on palautettu automaattiin ja jääneet kiinni varaukseen, mutta joita ei ole sen jälkeen palautettu virkailijaliittymässä.

Lisääjä: Anneli Österman
Pvm: 10.12.2020, päivitetty 8.7.2022
Kohan versio: 21.11

select title as 'Nimeke', author as 'Tekijä', CONCAT('<a href=\"/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=',i.biblionumber,'" target="_blank">',i.barcode,'</a>') AS Nide,datelastseen as 'Nähty viimeksi'
from items i
join reserves using (itemnumber)
join biblio b ON i.biblionumber=b.biblionumber
where found='P' 
and branchcode=<<Valitse kirjasto|branches>>
and itemnumber not in (select itemnumber from branchtransfers where datearrived is not null)

Varausjono 2.0 (Tuunattu versio Kohan Varausjono-listasta)

Raportti näyttää varauksen paikan varausjonossa. Jos sija ei ole 1, kannattaa yleensä odottaa, että jossain muualla kirja poimitaan ensin. Lainassa oleviin niteisiin tehdyt nidevaraukset sotkevat varausjonologiikkaa. Nidevarauksia nimekkeessä -sarakkeesta näkyy, montako nidevarausta tietueeseen on. Nämä yleensä pudottavat listassa näkyvän varauksen sijaintia varausjonossa todellista tilannetta alemmas. MUUTA i.itype <> ‘EILAINA’ -kohtaa tarpeen mukaan.

Lisääjä: Hannu Jokiranta / 3AMK-kirjastot
Pvm: 19.1.2021
Kohan versio 20.11

SELECT 
hft.source_branchcode AS 'Kirjasto',

CONCAT('<b><a href=\"/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=', b.biblionumber, '\">', b.title, '</a></b>', ' ',
(SELECT 
 ExtractValue((
  SELECT metadata 
  FROM biblio_metadata 
  WHERE biblionumber=hft.biblionumber),
   '//datafield[@tag="245"]/subfield[@code="b"]')),

(SELECT 
 ExtractValue((
  SELECT metadata 
  FROM biblio_metadata 
  WHERE biblionumber=hft.biblionumber),
   '//datafield[@tag="245"]/subfield[@code="n"]')), ' ',

(SELECT 
 ExtractValue((
  SELECT metadata 
  FROM biblio_metadata 
  WHERE biblionumber=hft.biblionumber),
   '//datafield[@tag="245"]/subfield[@code="p"]')), '</br>',


'<i>',
(SELECT 
 ExtractValue((
  SELECT metadata 
  FROM biblio_metadata 
  WHERE biblionumber=hft.biblionumber),
   '//datafield[@tag="100"]/subfield[@code="a"]')), ' ',
'</i>',

(SELECT 
 ExtractValue((
  SELECT metadata 
  FROM biblio_metadata 
  WHERE biblionumber=hft.biblionumber),
   '//datafield[@tag="260"]/subfield[@code="c"]')),

(SELECT 
 ExtractValue((
  SELECT metadata 
  FROM biblio_metadata 
  WHERE biblionumber=hft.biblionumber),
   '//datafield[@tag="264"]/subfield[@code="c"]')), ' ',

(SELECT 
 ExtractValue((
  SELECT metadata 
  FROM biblio_metadata 
  WHERE biblionumber=hft.biblionumber),
   '//datafield[@tag="250"]/*')), '</br>'

' ISBN: ',
(SELECT 
 ExtractValue((
  SELECT metadata 
  FROM biblio_metadata 
  WHERE biblionumber=hft.biblionumber),
   '//datafield[@tag="020"]/subfield[@code="a"]'))

 ) AS 'Nimeke',

i.itemcallnumber AS 'Hyllypaikka', 
i.location AS 'Lokaatio',

CONCAT('<div style="text-align:center">', '<b>', '<a href=\"/cgi-bin/koha/reserve/request.pl?biblionumber=', hft.biblionumber, '\">', res.priority, '</a>', '</b>', '</div>') AS 'Paikka varausjonossa',
res.branchcode AS 'Lähetä kohteelle',
DATE_FORMAT(res.reservedate, '%e.%c.%Y') AS 'Varauspäivä',
res.reservenotes AS 'Huomautukset', ivl.itemvaraukset AS 'Nidevarauksia nimekkeessä',
(SELECT ii.barcode FROM items ii JOIN reserves rr ON (ii.itemnumber = rr.itemnumber) WHERE rr.itemnumber = res.itemnumber) AS 'Nidevarattu nide',
CONCAT('<a href=\"/cgi-bin/koha/members/moremember.pl?borrowernumber=', hft.borrowernumber, '\">', bor.cardnumber, '</a>' ) AS 'Asiakas'

FROM
hold_fill_targets hft
JOIN reserves res ON (hft.borrowernumber = res.borrowernumber AND hft.biblionumber = res.biblionumber)
JOIN biblio b ON (hft.biblionumber = b.biblionumber)
JOIN items i ON (hft.biblionumber = i.biblionumber AND hft.source_branchcode = i.homebranch AND i.itype <> 'EILAINA')
JOIN borrowers bor ON (hft.borrowernumber = bor.borrowernumber)

/* Haetaan tietueet, joihin liittyy nide-varauksia & nide-varausten lukumäärä per tietue */
LEFT JOIN
(SELECT r.biblionumber, COUNT(r.itemnumber) AS itemvaraukset
FROM reserves r
WHERE r.itemnumber IS NOT NULL
AND r.found IS NULL
GROUP BY r.biblionumber) ivl ON (hft.biblionumber = ivl.biblionumber)

WHERE res.priority > 0
AND hft.source_branchcode = <<Kirjasto|branches>>
GROUP BY hft.biblionumber, hft.borrowernumber
ORDER BY i.itemcallnumber 

Teokset, joihin kohdistuu nidevaraus

Raportilla voi hakea ne teokset/tietueet, joihin kohdistuu nidevaraus. Tulokseen tulee teoksen nimeke ja linkki varausjono-sivulle.

Pvm: 3.6.2021
Lisääjä: Anneli Österman

select CONCAT('<a href=\"/cgi-bin/koha/reserve/request.pl?biblionumber=',b.biblionumber,'" target="_blank">',b.title,'</a>') AS 'Varausjonoon', branchcode AS 'Noutokirjasto'
from reserves
join biblio b using (biblionumber)
where itemnumber is not null 
and found is null
order by 2

Noudettavissa olevat varaukset, joiden nide on kuljetettavana

Raportti hakee ne noudettavissa olevat varaukset, joiden nide on kuljetettavana.

Pvm: 28.6.2021, uusi versio 8.7.2021
Lisääjä: Anneli Österman

select borrowers.othernames as Varaustunnus, CONCAT('<a href=\"/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=',biblio.biblionumber,'" target="_blank">',biblio.title,'</a>') AS Nimeke, biblio.author as 'Tekijä', items.barcode as 'Viivakoodi', reserves.branchcode as 'Noutokirjasto', items.holdingbranch as 'Niteen sijaintikirjasto', GROUP_CONCAT(DISTINCT tobranch, '') as 'Kuljetuksen kohdekirjasto', reserves.waitingdate as 'Varaus jäänyt kiinni', reserves.timestamp as 'Varausta viimeksi käsitelty', items.timestamp as 'Nidettä käsitelty'
from reserves 
LEFT JOIN biblio using (biblionumber)
LEFT JOIN borrowers using (borrowernumber)
LEFT JOIN items using (itemnumber)
LEFT JOIN branchtransfers using (itemnumber)
where found='W' 
and itemnumber in (select itemnumber from branchtransfers where datearrived is null)
AND datearrived is NULL
group by reserves.borrowernumber

Niteet ja asiakkaat, joiden nide on lainassa ja kiinni kuljetettavassa varauksessa

Raportilla voi hakea niteet, jotka ovat sekä lainassa, että siihen liittyy varaus, joka on kuljetustilassa (found=’T’) toiselle asiakkaalle. Tyypillisesti tilanne voi syntyä, kun nide palautetaan noutokirjastossa palautusautomaattiin, eikä ole vielä sen jälkeen palautettu Kohassa. Raportti listaa varanneen asiakkaan ja varaukseen kiinni jääneen niteen viivakoodin sekä niteen sijaintikirjaston.

Pvm: 14.3.2022
Lisääjä: Anneli Österman

select CONCAT('<a href=\"/cgi-bin/koha/members/moremember.pl?borrowernumber=',borrowernumber,'" target="_blank">',borrowernumber,'</a>') AS 'Asiakas', barcode,holdingbranch from items
join reserves using (itemnumber) where itemnumber in (select itemnumber from reserves where found='T') and onloan is not null

Vanhentuneet noutamattomat varaukset

Valitse kirjastoyksikkö ja päivämääräväliin viimeistä noutopäivää seuraava päivä (esim. tiistain päivämäärä, kun etsitään varauksia, joissa on ollut maanantaina viimeinen noutopäivä), koska varaukset vanhennetaan seuraavana päivänä (yöllä). Jos haluat katsoa vain yhden päivän vanhentuneet, valitse kumpaankin päivämäärään sama päivä.

Raportti hakee ne varaukset, joissa on viimeinen noutopäivä yksi päivä aiemmin kuin vanhentumispäivä, eli mukaan tulee vain ne varaukset, joissa on vanhentumispäivää edeltävä päivä. Mukaan voi tulla sellaisia varauksia, joista asiakas on viimeisenä noutopäivänä ilmoittanut, että ei haluakaan sitä. Mukaan ei tule sellaisia, jotka asiakas on pyytänyt poistamaan muuna päivänä kuin viimeisenä noutopäivänä.

Pvm: 10.6.2022 / muokattu 1.7.2022 / muokattu 22.5.2023
Lisääjä: Anneli Österman

select ba.attribute as 'Varaustunnus', b.title as 'Teos', i.barcode as 'Viivakoodi', bi.itemtype as 'Aineistotyyppi'
from old_reserves o
LEFT JOIN borrower_attributes ba ON (o.borrowernumber=ba.borrowernumber)
JOIN biblio b using (biblionumber)
JOIN biblioitems bi using (biblionumber)
JOIN items i using (itemnumber)
where o.branchcode=<<Valitse kirjasto|branches>>
and o.cancellationdate between <<Vanhentumispäivä alkaen|date>> AND <<Päättyen|date>>
and o.found='W'
AND o.expirationdate = (o.cancellationdate - INTERVAL 1 DAY)
AND ba.code='HOLDID'
order by 1,2

Nimekkeet, joihin on varauksia mutta ainut nide merkitty kadonneeksi

Raportilla voi hakea nimekkeet, joihin kohdistuu varauksia, mutta ainut nide on merkitty kadonneeksi.

Pvm: 17.11.2022, muokattu 7.12.2022
Lisääjä: Anneli Österman

SELECT CONCAT('<a href=\"/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=',b.biblionumber,'" target="_blank">',b.title,'</a>') AS 'Teos', items.holdingbranch as "Sijaintikirjasto"
FROM reserves
LEFT JOIN biblio b USING (biblionumber)
LEFT JOIN items USING (biblionumber)
WHERE reserves.biblionumber IN (select biblionumber from items where itemlost !=0)
GROUP BY items.biblionumber having count(items.biblionumber)<2
ORDER BY 2

Nimekkeet, joihin on varauksia mutta kaikki niteet kadonneet tai ei varattavia

Raportti hakee nimekkeet, joihin on varauksia mutta kaikki niteet kadonneet tai ei varattavia tai niteitä ei ole ollenkaan. Kehitetty versio yllä olevasta kyselystä.

Pvm: 30.11.2022
Tekijä: Mikko Liimatainen

SELECT CONCAT('<a href=\"/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=',b.biblionumber,'" target="_blank">',b.title,'</a>') AS 'Teos',
	COUNT(DISTINCT(i.itemnumber)) AS 'Nidemäärä'
FROM reserves r
LEFT JOIN biblio b USING (biblionumber)
LEFT JOIN items i USING (biblionumber)
WHERE r.biblionumber IN (SELECT biblionumber
FROM (SELECT i.*, SUM(IF(i.itemlost != 0, 1, 0)) AS 'Kadonneet', SUM(IF(i.damaged != 0, 1, 0)) AS 'Ei_varattavat', SUM(IF(i.itemlost != 0 OR i.damaged != 0, 1, 0)) AS 'Molemmat', COUNT(*) AS 'Kaikki'
FROM items i
GROUP BY i.biblionumber) tilat
WHERE tilat.Molemmat=tilat.Kaikki) OR r.biblionumber not in (select biblionumber from items)
GROUP BY r.biblionumber
ORDER BY Nidemäärä ASC

Varausten määrä valitulla aikavälillä

Tehty: 8.8.2022
Tekijä: Antti Kiviniemi / Koha-Suomen harjoittelija

SELECT reserves.branchcode AS 'Kirjaston koodi', 
SUM(CASE WHEN ((reserves.expirationdate < (<<Alkupvm|date>>) AND reserves.reservedate > (<<Loppupvm|date>>)) 
OR (old_reserves.expirationdate < (<<Alkupvm|date>>) AND old_reserves.reservedate > (<<Loppupvm|date>>))) THEN 0 ELSE 1 END)
AS 'Varaukset aikavälillä'
FROM reserves
LEFT JOIN old_reserves ON reserves.reserve_id = old_reserves.reserve_id
LEFT JOIN borrowers ON reserves.borrowernumber = borrowers.borrowernumber
WHERE
reserves.branchcode LIKE <<Kirjasto tai Kuntaosio>> 
AND
reserves.reservedate BETWEEN <<Alkupvm|date>> AND DATE_ADD(<<Loppupvm|date>>, INTERVAL 1 DAY)
AND NOT borrowers.categorycode = "EITILASTO" AND NOT borrowers.categorycode is null
GROUP BY reserves.branchcode WITH ROLLUP

Kokoelma

Niteettömät nimekkeet

Raportilla voi hakea niteettömät nimekkeet. Raportissa annetaan parametriksi aineistolaji. Jos haluat listata kaikki niteettömät kerralla aineistolajista riippumatta, poista raportista alimmainen rivi.

Lisääjä: Anneli Österman / OUTI-kirjastot
Pvm: 3.7.2019 / Päivitetty 19.3.2024

SELECT CONCAT(b.title, ', ', '<br/>', '<a href=\"/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=',b.biblionumber,'\">',b.biblionumber,'</a>') AS 'Teos',
bi.itemtype AS 'Aineistotyyppi', b.biblionumber
from biblio b
LEFT JOIN items i ON b.biblionumber = i.biblionumber
LEFT JOIN biblioitems bi ON bi.biblionumber = b.biblionumber
LEFT JOIN biblio_metadata bm ON bm.biblionumber = b.biblionumber
WHERE ExtractValue(bm.metadata,'//datafield[@tag="773"]/subfield[@code="w"]') = ''
AND i.itemnumber IS NULL
AND bi.itemtype like <<Valitse aineistolaji|mtype:all>>

Weeding tool

“Weeding toolilla” voi tutkia esim. nollalainoja kirjaston, aineistolajin, hyllypaikan mukaan. Tehty Koha Reports Libraryn raportin pohjalta.

Lisääjä: Anneli Österman / OUTI-kirjastot
Päivitetty: 24.11.2020

SELECT CONCAT( '<a href=\"/cgi-bin/koha/cataloguing/additem.pl?biblionumber=', biblio.biblionumber,'\">', 
    items.barcode, '</a>' ) AS 'Viivakoodi', items.cn_sort AS 'Luokka ja pääsana', biblio.title AS 'Nimeke', items.enumchron AS 'Lehden numero', items.ccode AS 'Kokoelma',
    biblioitems.publicationyear AS 'Julkaisuvuosi', items.dateaccessioned AS 'Viimeksi nähty', items.itype AS 'Aineistolaji', 
    items.issues AS 'Lainat', items.renewals AS 'Uusinnat', (IFNULL(items.issues, 0)+IFNULL(items.renewals, 0)) AS 'Lainat ja uusinnat yhteensä', 
    items.datelastborrowed AS 'Viimeksi lainattu', items.itemlost AS 'Kadonnut', items.onloan AS 'Lainassa', items.damaged AS 'Vaurioitunut', items.itemnotes AS 'Huomautukset'
FROM items
LEFT JOIN biblioitems ON (items.biblioitemnumber=biblioitems.biblioitemnumber) 
LEFT JOIN biblio ON (biblioitems.biblionumber=biblio.biblionumber)
WHERE items.itype= <<Aineistolaji|itemtypes>> AND items.holdingbranch=<<Sijaintikirjasto|branches>> 
   AND items.cn_sort BETWEEN <<Luokka väliltä, alkaen>> AND <<päättyen>>
AND items.location=<<Hyllypaikka|LOC>>
AND items.issues< <<Lainoja vähemmän kuin>>
AND items.datelastborrowed< <<Viimeksi lainattu aikaisemmin kuin|date>>
ORDER BY 10,2

Kadonneet niteet kirjaston ja hyllypaikan mukaan

Raportti listaa kadonneet niteet kirjaston ja hyllypaikan mukaan.

SELECT concat('<a href=\"/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=',b.biblionumber,'">',b.title,'</a>') AS Nimeke, b.author AS Tekijä, b.serial AS Sarja, b.seriestitle AS Sarjanimeke, i.itemcallnumber AS Signum, i.barcode AS Viivakoodi, i.itype AS Aineistolaji, i.holdingbranch AS Kirjasto, i.datelastseen AS 'Viimeksi nähty', i.itemlost_on AS 'Kadonneeksi merkitty' 
FROM items i
LEFT JOIN biblio b ON (i.biblionumber=b.biblionumber) 
LEFT JOIN authorised_values v ON (i.itemlost=v.authorised_value) 
WHERE i.itemlost != 0 AND i.itemlost = 1 AND v.category='LOST'
AND i.holdingbranch = <<Viimeisin havaintokirjasto|branches>>
AND i.location = <<Hyllypaikka|LOC>>
ORDER BY 7,5

Poistojen apuväline

Lista niteistä, jossa on mm. lainamäärät sekä viimeiset havaintopäivät valitun kirjaston, aineistotyypin, hyllypaikan ja luokan mukaan. Luokka-kohtaan täytyy jälkimmäiseen laatikkoon laittaa haluttua luokkaa seuraava luokka, esim. jos haetaan luokkaa 33, laitetaan jälkimmäiseen 34.

Päivitetty: 2.4.2024 / AÖ

SELECT CONCAT( '<a href=\"/cgi-bin/koha/cataloguing/additem.pl?biblionumber=', biblio.biblionumber,'\">', items.barcode, '</a>' ) AS 'Viivakoodi',
    items.cn_sort AS 'Luokka',
    items.ccode AS 'Kokoelma',
    biblio.author AS 'Tekijä',
    CONCAT_WS(' ', biblio.title, biblio.subtitle, part_number, part_name) AS 'Nimeke', 
    biblio.copyrightdate AS 'Vuosi',
    items.dateaccessioned AS 'Hankittu',
    biblioitems.itemtype AS 'Aineistotyyppi', 
    items.issues AS 'Lainoja',
    items.renewals AS 'Uusintoja',
    (IFNULL(items.issues, 0)+IFNULL(items.renewals, 0)) AS 'Lainoja yht.',
    items.datelastborrowed AS 'Viimeksi lainattu',
    items.datelastseen AS 'Viimeksi havaittu',
    items.itemlost AS 'Kadonnut',
    items.itemnotes AS 'Nidehuomautus'
FROM items
LEFT JOIN biblioitems ON (items.biblioitemnumber=biblioitems.biblioitemnumber) 
LEFT JOIN biblio ON (biblioitems.biblionumber=biblio.biblionumber)
LEFT JOIN biblio_metadata ON (biblio.biblionumber=biblio_metadata.biblionumber)
WHERE
   biblioitems.itemtype LIKE <<Aineistotyyppi|MTYPE:all>>
 AND items.holdingbranch LIKE <<Sijaintikirjasto|branches:all>>
 AND items.location LIKE <<Hyllypaikka|LOC:all>>
 AND items.cn_sort between <<Luokka väliltä, alkaen>> and <<päättyen>>
 AND items.datelastborrowed < <<Viimeksi lainattu ennen|date>>
 AND items.notforloan not in ('-1', '-2')
ORDER BY items.cn_sort

Niteen havaintohistoria statistics-taulussa

Parametriksi annetaan niteen itemnumber.

Tehnyt: Anneli Österman
Pvm: 6.8.2019

select * from statistics where itemnumber=<<Itemnumber>>

Eriparit aineistolajit

Raportti listaa kirjastoittain nimekkeet, joiden aineistolaji poikkeaa kirjaston niteelle asetetusta aineistolajista.

Lisääjä: Anneli Österman
Pvm: 9.4.2020

SELECT CONCAT(b.title, ', ', '<br/>', '<a href=\"/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=',b.biblionumber,'\">',b.biblionumber,'</a>') AS 'Teos', bi.itemtype AS 'Teoksen aineistolaji', i.itype AS 'Niteen aineistolaji', i.holdingbranch AS 'Niteen sijaintikirjasto'
ROM biblio b
JOIN biblioitems bi USING (biblionumber)
JOIN items i USING (biblionumber)
WHERE bi.itemtype != i.itype
AND holdingbranch=<<Valitse sijaintikirjasto|branches>>
GROUP BY biblionumber
ORDER BY 4,1

Nimekkeet, joissa on varauksia, mutta ei niteitä

Raportti listaa nimekkeet, joihin kohdistuu varauksia, mutta niillä ei ole yhtään nidettä, joka voisi täyttää varauksen.

Lisääjä: Anneli Österman
Pvm: 9.4.2020

SELECT CONCAT(b.title, ', ', '<br/>', '<a href=\"/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=',b.biblionumber,'\">',b.biblionumber,'</a>') AS 'Teos', CONCAT('<a href=\"/cgi-bin/koha/members/moremember.pl?borrowernumber=',borrowers.borrowernumber,'">',borrowers.cardnumber,'</a>') AS 'Asiakas'
FROM reserves
LEFT JOIN biblio b USING (biblionumber)
LEFT JOIN items USING (biblionumber)
LEFT JOIN borrowers USING (borrowernumber)
WHERE reserves.biblionumber NOT IN (select biblionumber from items)

Aineistolajittomat niteet

Raportti listaa niteet, joilla ei ole aineistolajia määritetty.

Lisääjä: Anneli Österman
Pvm: 17.4.2020

SELECT CONCAT('<a href=\"/cgi-bin/koha/cataloguing/additem.pl?op=edititem&biblionumber=',i.biblionumber,'&itemnumber=',i.itemnumber,'">',i.barcode,'</a>') AS 'Viivakoodi'
FROM items i
WHERE itype IN('NULL', '')

Poistetut niteet ja niiden lainamäärät

Raportti listaa niteet, jotka on poistettu valittuna vuonna ja valitussa kunnassa. Niteistä haetaan nimeke, tekijä, julkaisuvuosi, lehden numero, viivakoodi, sijaintikirjasto, hyllypaikka, aineistolaji, hankintapäivä, viimeksi nähty -päivä, viimeksi lainattu -päivä ja lainakerrat. Tulokset järjestetään sarakkeen 12 mukaan (lainakerrat).

Lisääjä: Anneli Österman
Pvm: 29.3.2021 (muokattu 8.12.2021)

select b.title as 'Nimeke',b.author as 'Tekijä',b.copyrightdate as 'Julkaisuvuosi',enumchron as 'Lehden numero',barcode as 'Viivakoodi',holdingbranch as 'Sijaintikirjasto',location as 'Hyllypaikka',itemtype as 'Aineistotyyppi',dateaccessioned as 'Hankintapäivä',datelastseen as 'Viimeksi nähty',datelastborrowed as 'Viimeksi lainattu',issues as 'Lainakerrat'
from deleteditems
join biblio b using (biblionumber)
join biblioitems bi using (biblionumber)
where convert(homebranch using 'utf8') like (@Kunta:= <<Kuntaosio ja prosenttimerkki>>)
and convert(year(deleteditems.timestamp) using 'utf8') like (@Vuosi:= <<Kirjoita vuosi>>)

UNION ALL
select db.title as 'Nimeke',db.author as 'Tekijä',db.copyrightdate as 'Julkaisuvuosi',enumchron as 'Lehden numero',barcode as 'Viivakoodi',holdingbranch as 'Sijaintikirjasto',location as 'Hyllypaikka', itemtype as 'Aineistotyyppi',dateaccessioned as 'Hankintapäivä',datelastseen as 'Viimeksi nähty',datelastborrowed as 'Viimeksi lainattu',issues as 'Lainakerrat'
from deleteditems
join deletedbiblio db using (biblionumber)
join deletedbiblioitems using (biblionumber)
where convert(homebranch using 'utf8') like @Kunta
and convert(year(deleteditems.timestamp) using 'utf8') like @Vuosi

ORDER BY 12 desc

Poistetut niteet kotikirjaston, hyllypaikan ja kokoelman mukaan

Raportti listaa valitulla aikavälillä poistetut niteet, joiden kotikirjasto, hyllpaikka ja kokoelmakoodi on valitun mukaiset. Kaikki raportin kysymät parametrit pitää syöttää, jotta saisi tuloksia. Tiedot järjestetään sarakkeen 12 mukaan nousevasti, eli lainamäärien mukaan. Tämä on muunnos yläpuolella olevasta “Poistetut niteet ja niiden lainamäärät” -raportista.

Lisääjä: Anneli Österman
Aika: 1.4.2021 (muokattu 8.12.2021) Päivitetty: 1.3.2024

select b.title as 'Nimeke',b.author as 'Tekijä',b.copyrightdate as 'Julkaisuvuosi',enumchron as 'Lehden numero',barcode as 'Viivakoodi',holdingbranch as 'Sijaintikirjasto',location as 'Hyllypaikka',itemtype as 'Aineistotyyppi',dateaccessioned as 'Hankintapäivä',datelastseen as 'Viimeksi nähty',datelastborrowed as 'Viimeksi lainattu',issues as 'Lainakerrat'
from deleteditems
join biblio b using (biblionumber)
join biblioitems using (biblionumber)
where homebranch like <<Kuntaosio ja prosenttimerkki>>
and date(deleteditems.deleted_on) between <<Lähtien|date>> and <<saakka|date>>
and ccode = <<Kokoelma|CCODE>>
and location = <<Hyllypaikka|LOC>>

UNION ALL
select db.title as 'Nimeke',db.author as 'Tekijä',db.copyrightdate as 'Julkaisuvuosi',enumchron as 'Lehden numero',barcode as 'Viivakoodi',holdingbranch as 'Sijaintikirjasto',location as 'Hyllypaikka',itemtype as 'Aineistotyyppi',dateaccessioned as 'Hankintapäivä',datelastseen as 'Viimeksi nähty',datelastborrowed as 'Viimeksi lainattu',issues as 'Lainakerrat'
from deleteditems
join deletedbiblio db using (biblionumber)
join deletedbiblioitems using (biblionumber)
where homebranch like <<Kuntaosio ja prosenttimerkki>>
and date(deleteditems.deleted_on) between <<Lähtien|date>> and <<saakka|date>>
and ccode = <<Kokoelma|CCODE>>
and location = <<Hyllypaikka|LOC>>

ORDER BY 12 asc

Hyllyssä olevien niteiden määrä

Raportti laskee hyllyssä olevien niteiden määrän hyllypaikan ja aineistotyypin mukaan. Raportilla näytetään myös aina hyllypaikan paikalla olevien niteiden kokonaismäärä. Raportille annetaan parametriksi sijaintikirjasto.

Lisääjä: Anneli Österman
Pvm: 8.12.2021

select location as 'Hyllypaikka',itemtype as 'Aineistotyyppi',count(*) as 'Niteiden määrä'
from items
join biblioitems USING (biblionumber)
where holdingbranch=<<Valitse kirjasto|branches>>
and onloan is null 
group by location, itemtype with ROLLUP

Tietueet, joissa 942-kenttä kahdesti

Raportti hakee tietueet, joissa 942-kenttä esiintyy kahdesti. HUOM! Raskas ajo, aja vain hiljaisena hetkenä.

Lisääjä: Emmi Takkinen
Pvm: 14.12.2021

SELECT
  CONCAT('<a href=\"/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=',biblionumber,'\">',biblionumber,'</a>') AS 'Tietue'
FROM biblio_metadata
WHERE ExtractValue(metadata,'count(//datafield[@tag="942"])') > 1

Niteet, joiden signumin perässä on ylimääräinen välilyönti

Raportti hakee kaikki niteet, joiden perässä on ylimääräinen välilyönti

Lisääjä: Emmi Takkinen
Pvm: 10.8.2022

SELECT CONCAT('<a href=\"/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=',b.biblionumber,'\">',b.title,'</a>') AS 'Nimeke', 
CONCAT('<a href=\"/cgi-bin/koha/cataloguing/additem.pl?op=edititem&biblionumber=',b.biblionumber,'&itemnumber=',i.itemnumber,'\">',i.barcode,'</a>') AS 'Viivakoodi' 
FROM items i 
LEFT JOIN biblio b ON(i.biblionumber = b.biblionumber) 
WHERE i.itemcallnumber REGEXP '\\s$'

Niteet joissa “Hakintapäivämäärä” tai “Hinta voimassa alkaen” kentässä on arvo 0000-00-00

Raportti hakee kaikki niteet, joissa “Hakintapäivämäärä” tai “Hinta voimassa alkaen” kentässä on arvo 0000-00-00.

Lisääjä: Emmi Takkinen
Pvm: 29.11.2022

SELECT itemnumber AS "Nidenumero", biblionumber AS "Tietuenumero", 
dateaccessioned AS "Hankintapäivämäärä (dateaccessioned)", 
replacementpricedate AS "Hinta voimassa alkaen (replacementpricedate)" 
FROM items
WHERE dateaccessioned = "0000-00-00"
OR replacementpricedate = "0000-00-00"

Niteet, joissa viivakoodin perässä on ylimääräinen välilyönti

Raportti hakee niteet, joiden viivakoodissa on perässä ylimääräinen välilyönti.

Lisääjä: Anneli Österman
Pvm: 18.1.2023

SELECT CONCAT('<a href=\"/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=',b.biblionumber,'\">',b.title,'</a>') AS 'Nimeke', 
CONCAT('<a href=\"/cgi-bin/koha/cataloguing/additem.pl?op=edititem&biblionumber=',b.biblionumber,'&itemnumber=',i.itemnumber,'\">',i.barcode,'</a>') AS 'Viivakoodi', i.homebranch as 'Kotikirjasto'
FROM items i 
LEFT JOIN biblio b ON(i.biblionumber = b.biblionumber) 
WHERE i.barcode REGEXP '\\s$'

Niteet, joiden cn_sort-kenttä alkaa kirjaimella

Raportti hakee niteet, joiden cn_sort-kenttä alkaa kirjaimella. cn_sort pitäisi aina alkaa numerolla, jotta okm-tilastoissa toimii jako kaunoon/tietoon ja tiedonhaussa luokalla järjestäminen.

Lisääjä: Anneli Österman
Pvm: 19.1.2023

select homebranch,CONCAT('<a href=\"/cgi-bin/koha/cataloguing/additem.pl?op=edititem&biblionumber=',biblionumber,'&itemnumber=',itemnumber,'\">',barcode,'</a>') AS 'Viivakoodi',CONCAT('<a href=\"/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=',biblionumber,'\">',biblionumber,'</a>') AS 'Teos',itype,itemcallnumber,cn_sort 
from items
where cn_sort regexp '^[A-Ö]'
and dateaccessioned> <<Hankittu pvm:n jälkeen|date>>
order by 1

Niteet, joilta puuttuu signum

Niteet, joilta puuttuu signum ei tule mukaan hyllyvarauslistalle. Tällä raportilla voi listata kirjastoittain niteet, joiden signum-kenttä on tyhjä ja jolla ei ole mitään Ei lainata -arvoa.

Tekijä: Lari Strand Lisätty: 14.11.2023 Versio: 22.11

select biblio.title as 'Nimeke', CONCAT('<a href="/cgi-bin/koha/catalogue/moredetail.pl?biblionumber=', biblio.biblionumber, '#item', i.itemnumber, '">', i.barcode, '</a>') AS 'Viivakoodi',
itemnumber, i.biblionumber, homebranch as 'Kotikirjasto', holdingbranch as 'Sijaintikirjasto', onloan as 'Eräpäivä', location as 'Hyllypaikka', itype as 'Nidetyyppi', enumchron as 'Lehden numero'
from items i
inner join biblio ON i.biblionumber = biblio.biblionumber
and i.itemcallnumber is null and i.notforloan = 0 and i.itemlost = 0
and i.holdingbranch = <<Sijaintikirjasto|branches>>
order by 1 asc

Tuplatietueiden haku

Tähän on kerätty useammanlaisia raportteja, joilla haetaan eri ehdoilla tuplatietueita. Huomioi, että raportit ovat hitaita.

Tuplatietueet, joilla sama tekijä ja nimeke

Lisätty: 21.12.2023
Versio 22.11

SELECT
GROUP_CONCAT(DISTINCT CONCAT('<a href="/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=', biblionumber, '">', biblionumber, '</a>') ORDER BY biblionumber SEPARATOR ', ') AS 'Tietueet',
title AS 'Nimi',
author AS 'Tekijä' 
FROM biblio 
GROUP BY CONCAT(title,"/",author)
HAVING COUNT(CONCAT(title,"/",author))>1

Tuplatietueet, joissa sama ISBN

Raportilla voi hakea tietueet, joilla on sama ISBN. Ei ota mukaan tietueita, joissa ISBN on nid, (kansio), (hft.), (inb.), (rengaskirja), sid., yms. Jokainen nimeke tulee omalle rivilleen, jolloin erottaa helpommin samalla ISBN:llä olevat sarjan eri osat.

Lisätty: 21.12.2023 / Päivitetty 21.3.2024
Versio 22.11, 23.11

SELECT
b.biblionumber,bi.isbn, CONCAT_WS(' ', b.title, b.subtitle, b.part_number, b.part_name) AS 'Nimeke', author AS 'Tekijä' 
FROM biblio b
LEFT JOIN biblioitems bi ON b.biblionumber = bi.biblioitemnumber
INNER JOIN
(SELECT isbn
  FROM biblioitems bi
  WHERE isbn is not null
  AND isbn not like '%nid%'
  AND isbn not like '%(kansio)%'
  AND isbn not like '%(hft.)%'
  AND isbn not like '%(inb.)%'
  AND isbn not like '%(rengaskirja)%'
  AND isbn not like '%sid%'
  AND isbn not like '%moniste%'
  AND isbn not like '%kierre%'
  AND isbn not like '%koko%'
  AND isbn not like '%rengas%'
GROUP BY isbn
HAVING COUNT(*)>1) as tuplat ON bi.isbn = tuplat.isbn

Tuplatietueet, joilla on sama ISBN, versio 2

Näyttää myös 000/05-merkkipaikan tiedon (n/c). Jokainen teos omalla rivillään, jolloin jokaisesta näkyy nimeke. Rajattu ulkopuolelle sellaiset isbn:t kuten “sid.”, “kierrekansio” yms.

Päivitetty: 21.3.2024
Versio: 22.11, 23.11

SELECT b.biblionumber, ExtractValue(bm.metadata, '//controlfield[@tag="001"]') AS '001',
ExtractValue(bm.metadata, '//controlfield[@tag="003"]') AS '003',
SUBSTR(ExtractValue(bm.metadata,'//leader'),6,1) AS '000/05', bi.isbn, CONCAT_WS(' ', b.title, b.subtitle, b.part_number, b.part_name) AS 'Nimeke', b.author AS 'Tekijä'
FROM biblio b LEFT JOIN biblioitems bi ON b.biblionumber = bi.biblionumber
INNER JOIN 
(SELECT isbn
  FROM biblioitems bi
  WHERE isbn not like '%nid%'
  AND isbn not like '%(kansio)%'
  AND isbn not like '%(hft.)%'
  AND isbn not like '%(inb.)%'
  AND isbn not like '%(rengaskirja)%'
  AND isbn not like '%sid%'
  AND isbn not like '%moniste%'
  AND isbn not like '%kierre%'
  AND isbn not like '%koko%'
  AND isbn not like '%rengas%'
 GROUP BY isbn
 HAVING COUNT(*)>1) AS tuplat ON bi.isbn = tuplat.isbn
 LEFT JOIN biblio_metadata bm ON b.biblionumber = bm.biblionumber

Tuplatietueet, joilla sama EAN-tunnus

Raportti hakee tietueet, joilla on sama EAN-tunnus. Jokainen nimeke tulee omalle rivilleen, jolloin on helpompi huomata sarjan eri osat, joilla on sama EAN-koodi.

Lisätty: 21.12.2023 / päivitetty 21.3.2024
Versio 22.11, 23.11

SELECT
b.biblionumber,bi.ean, CONCAT_WS(' ', b.title, b.subtitle, b.part_number, b.part_name) AS 'Nimeke', author AS 'Tekijä' 
FROM biblio b
LEFT JOIN biblioitems bi ON b.biblionumber = bi.biblioitemnumber
INNER JOIN
(SELECT ean
  FROM biblioitems bi
  GROUP BY ean
HAVING COUNT(*)>1) as tuplat ON bi.ean = tuplat.ean

Nimekkeet, joissa on varauksia muttei niteitä

Raportilla voi hakea teokset, joissa on varauksia, mutta ei ollenkaan niteitä.

Tekijä: Anneli Österman
Lisätty: 1.3.2024
Versio: 22.11

SELECT CONCAT(b.title, ', ', '<br/>', '<a href=\"/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=',b.biblionumber,'\">',b.biblionumber,'</a>') AS 'Teos', CONCAT('<a href=\"/cgi-bin/koha/members/moremember.pl?borrowernumber=',borrowers.borrowernumber,'">',borrowers.cardnumber,'</a>') AS 'Asiakas'
FROM reserves
LEFT JOIN biblio b USING (biblionumber)
LEFT JOIN borrowers USING (borrowernumber)
WHERE reserves.biblionumber NOT IN (select biblionumber from items)

Nimekkeet, joissa paljon varauksia

Raportilla voi hakea nimekkeet, joissa on paljon varauksia. Raportti laskee varausten määrän ja niteiden määrän (mukana myös hankinnassa olevat). Tulokset järjestetään varausten määrän mukaan. Raporttia ajaessa pitää valita aineistotyyppi ja kuinka monta varausta pitää vähintään olla. Määrärajaus kannattaa tehdä, muuten saa listan kaikista nimekkeistä, joihin on varaus.

Tekijä: Anneli Österman
Lisätty 1.3.2024
Versio: 22.11

SELECT concat('<a href=\"/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=',b.biblionumber,'">',b.title,'</a>') AS Nimeke, b.author AS Tekijä, m.cn_class AS Luokka, m.itemtype AS Aineistotyyppi, (select count(*) from reserves where biblionumber=b.biblionumber) AS 'Voimassa olevat varaukset', (select count(*) from items where biblionumber=b.biblionumber) AS 'Niteiden määrä'
FROM biblio b
LEFT JOIN biblioitems m ON (b.biblionumber=m.biblionumber)
LEFT JOIN reserves h ON (b.biblionumber=h.biblionumber)
where m.itemtype= <<Valitse aineistotyyppi|mtype>>
GROUP BY h.biblionumber 
HAVING count(h.reservedate) >= <<Varauksia vähintään>>
ORDER by 5 DESC

Nidemäärä aineistotyypin ja hyllypaikan mukaan valitussa kirjastossa

Raportti laskee valitussa kirjastossa olevien niteiden määrän aineistotyypin ja hyllypaikan mukaan.

Lisääjä: Anneli Österman
Lisätty: 1.3.2024
Versio: 22.11

SELECT bi.itemtype AS 'Nidetyyppi', i.location AS 'Hyllypaikka', COUNT(*) AS 'Niteiden määrä'
FROM items i
LEFT JOIN biblioitems bi using (biblionumber)
WHERE i.holdingbranch = <<Valitse kirjasto|branches>>
GROUP BY bi.itemtype, i.location

Tietyn päivämäärän jälkeen hankittujen niteiden määrä aineistotyypin ja hyllypaikan mukaan valitussa kirjastossa

Raportti laskee valitussa kirjastossa olevien, valitun päivämäärän jälkeen hankittujen niteiden määrän aineistotyypin ja hyllypaikan mukaan.

Lisääjä: Anneli Österman
Lisätty: 19.3.2024
Versio: 22.11

SELECT bi.itemtype AS 'Aineistotyyppi', i.location AS 'Hyllypaikka', COUNT(*) AS 'Niteiden määrä'
FROM items i
LEFT JOIN biblioitems bi using (biblionumber)
WHERE i.holdingbranch = <<Valitse kirjasto|branches>>
AND i.dateaccessioned > <<Hankittu tämän päivän jälkeen|date>>
GROUP BY bi.itemtype, i.location

Lainatuimmat nimekkeet

Lainatuimmat-raportilla voi hakea nimensä mukaisesti lainatuimpia nimekkeitä. Rajauksen voi tehdä kotikirjaston, hyllypaikan, aineistotyypin, luokan ja kielen mukaan. Voit rajata ulkopuolelle myös tietyt aineistotyypit, mutta tällöin kenttään pitää kirjoittaa aineistotyypin tunnus, esim. ALEHTI, yksi tunnus per rivi. Jos rajausta ei halua tehdä luokan tai kielen mukaan, pitää kenttiin laittaa %-merkki, jolloin haetaan kaikkia luokkia/kieliä. Jos kentät jättää tyhjäksi, ei saa tuloksia. Luokkahaussa voi hakea joko tismallista luokkaa, esim. 78.3413, tai luokan voi katkaista %-merkillä, esim. 78.34%.

Raportti on melko hidas ja raskas, joten odota rauhassa tulosten valmistumista. Raporttia ei myöskään kannata ajaa useampaa kertaa yhtäaikaa.

Lainamäärät haetaan niteiden lainat ja uusinnat -kentistä sekä aktiivisista niteistä että poistetuista niteistä. Luokka- ja kielitieto haetaan biblio_data_elements-taulusta, johon viedään tietueen pääasiallinen luokka/kielikoodi, ei kenttätoistumia.

Tulokset on rajattu 500 nimekkeeseen.

Tekijät: Katariina Pohto ja Anneli Österman
Lisätty: 19.3.2024
Toimii versioissa: 22.11 ja 23.11

 SELECT IFNULL(b.biblionumber, db.biblionumber) AS biblionumber,
    IFNULL(b.author, db.author) AS 'Tekijä',
    CASE WHEN b.biblionumber IS NULL
    THEN CONCAT_WS(' ', db.title, db.subtitle, db.part_name, db.part_number)
    ELSE CONCAT_WS(' ', b.title, b.subtitle, b.part_name, b.part_number)
    END AS Nimeke,
    bde.itemtype AS Aineistotyyppi,
    bde.cn_class AS Luokka, bde.primary_language AS Kieli, d.Lainat
 FROM (SELECT biblionumber, SUM(IFNULL(issues,0)+IFNULL(renewals,0)) AS Lainat
     FROM items
     WHERE issues != 0
      AND homebranch LIKE <<Kotikirjasto|branches:all>>
      AND location LIKE <<Hyllypaikka|LOC:all>>
     GROUP BY biblionumber
     UNION
    SELECT biblionumber, SUM(IFNULL(issues,0)+IFNULL(renewals,0)) AS Lainat
     FROM deleteditems
     WHERE issues != 0
      AND homebranch LIKE <<Kotikirjasto|branches:all>> 
      AND location LIKE <<Hyllypaikka|LOC:all>>
     GROUP BY biblionumber
     ORDER BY 2 DESC) AS d
    LEFT JOIN biblio b ON d.biblionumber = b.biblionumber
    LEFT JOIN deletedbiblio db ON d.biblionumber = db.biblionumber
    LEFT JOIN koha_plugin_fi_kohasuomi_okmstats_biblio_data_elements bde ON d.biblionumber = bde.biblionumber
 WHERE (bde.itemtype LIKE <<Aineistotyyppi|MTYPE:all>> AND bde.itemtype NOT IN (<<Rajaa ulos aineistotyyppejä, yksi tunnus per rivi (voi jättää tyhjäksi)|list>>) AND bde.cn_class LIKE <<Luokka ja/tai % (älä jätä tyhjäksi)>>
 		AND bde.primary_language LIKE <<Kielikoodi tai % kaikki (älä jätä tyhjäksi)>> )
 LIMIT 500

Inventaarion tukiraportit

Inventaarion apuraportti signumilla

Inventaarion apuraportti, jossa haetaan signumilla, hyllypaikalla ja sijaintikirjastolla. Päivämääräkenttään valitaan inventaarion tekopäivä.

Lisääjä: Anneli Österman
Lisäyspvm: 25.3.2024
Versio: 22.11, 23.11

SELECT CONCAT_WS(" ", b.title, b.subtitle, b.part_name, b.part_number) AS 'Nimeke', author AS 'Tekijä', itemnumber, barcode AS 'Viivakoodi', itemcallnumber AS 'Signum', datelastseen AS 'Viimeksi nähty'
FROM items
LEFT JOIN biblio b USING (biblionumber)
WHERE holdingbranch = <<Valitse sijaintikirjasto|branches>>
AND location = <<Valitse hyllypaikka|loc>>
AND items.cn_sort LIKE <<Signumin luokka ja %>>
AND date(items.datelastseen) != <<Valitse inventaarion päivämäärä|date>>
AND onloan IS NULL

Inventaarion apuraportti kokoelmalla

Inventaarion apuraportti, jossa haetaan kokoelmalla, hyllypaikalla ja sijaintikirjastolla. Päivämääräkenttään valitaan inventaarion tekopäivä.

Lisääjä: Anneli Österman
Lisäyspvm: 25.3.2024
Versio: 22.11, 23.11

SELECT CONCAT_WS(" ", b.title, b.subtitle, b.part_name, b.part_number) AS 'Nimeke',author AS 'Tekijä', itemnumber, barcode AS 'Viivakoodi', itemcallnumber AS 'Signum', datelastseen AS 'Viimeksi nähty'
FROM items
LEFT JOIN biblio b USING (biblionumber)
WHERE holdingbranch = <<Valitse sijaintikirjasto|branches>>
AND location = <<Valitse hyllypaikka|loc>>
AND ccode = <<Valitse kokoelma|ccode>>
AND datelastseen != <<Valitse inventaarion päivämäärä|date>>
AND onloan IS NULL

Laskutus

Laskutettavat niteet (OUTI)

Lista niteistä ja asiakkaista, jotka ovat menossa laskutukseen. Ne niteet, joita ei haluta laskuttaa, muokataan niteen muokkauksessa “Ei laskuteta” -tilaan. Kirjastorajaus perustuu kirjastoryhmiin. Jos “Laskutettu”-tila on jotain muuta kuin “6” tai “Ei laskuteta”-tila muuta kuin “8”, muuta ne kohtaan “AND i.notforloan not in (6,8)”.

Lisääjä: Anneli Österman / OUTI-kirjastot

SELECT 
  p.categorycode AS 'Asiakaslaji',
  concat_ws('', IFNULL(p.surname, ' '), ', ', IFNULL(p.firstname, ' '), '<br>' '<a href="https://koha.outikirjastot.fi:8080/cgi-bin/koha/members/moremember.pl?borrowernumber=',p.borrowernumber,'">',p.cardnumber,'</a>') AS 'Asiakas',
  Concat_ws('', IFNULL(g.surname, ' '), ' ', IFNULL(g.firstname, ' '), '<br/>' '<a href="https://koha.outikirjastot.fi:8080/cgi-bin/koha/members/moremember.pl?borrowernumber=',g.borrowernumber,'">',g.cardnumber,'</a>') AS 'Takaaja',
  Concat_ws(' ',
    IF(LENGTH(p.address),p.address,NULL),
    IF(LENGTH(p.zipcode),p.zipcode,NULL),
    '\n',
    IF(LENGTH(p.city),p.city,NULL)
  ) AS 'Osoite',
  (SELECT attribute FROM borrower_attributes WHERE code = 'SSN' AND borrowernumber = c.borrowernumber) AS SSN,
  Concat_ws(' - ',
    IF(LENGTH(b.author),b.author,NULL),
    IF(LENGTH(b.title),b.title,NULL)
  ) AS 'Teos',
  i.itemcallnumber AS 'Hyllypaikka', 
  Concat('<a href="https://koha.outikirjastot.fi:8080/cgi-bin/koha/cataloguing/additem.pl?op=edititem&biblionumber=',i.biblionumber,'&itemnumber=',i.itemnumber,'">',i.barcode,'</a>') AS 'Viivakoodi',
  i.replacementprice AS 'Korvaus',
  (TO_DAYS(curdate())-TO_DAYS( date_due)) AS 'Myöhässä' ,
  c.branchcode as 'Lainauspaikka',
  it.description as 'Aineistolaji',  
  i.holdingbranch AS 'Havaintopaikka'
FROM issues c
LEFT JOIN borrowers p ON (p.borrowernumber=c.borrowernumber) 
LEFT JOIN items i ON (c.itemnumber=i.itemnumber) 
LEFT JOIN itemtypes it ON (i.itype = it.itemtype)
LEFT JOIN biblio b ON (i.biblionumber=b.biblionumber) 
LEFT JOIN borrowers g ON (p.guarantorid=g.borrowernumber)
LEFT JOIN branchrelations br ON (c.branchcode = br.branchcode)
LEFT JOIN branchcategories bc ON (br.categorycode = bc.categorycode)
WHERE (TO_DAYS(curdate())-TO_DAYS(date_due)) >= 60
AND bc.categorycode = <<Kirjastoryhmä|branchcategories>>
AND p.categorycode not in ('AUTOM','EITILASTO','VIRKAILIJA')
AND i.notforloan not in (6,8)
GROUP BY i.itemnumber
ORDER BY p.surname, p.firstname

Palautetut laskutetut niteet

Raportilla voi seurata niteitä, jotka on palautettu, mutta ovat edelleen laskutettu-tilassa. Kirjastorajaus tehdään kirjoittamalla kirjastolyhenteestä kuntaosio ja %-merkki, esim. KE% tai KA% tai LIE%. Jos Laskutettu-tila on jokin muu kuin “6”, muuta se oikeaksi kohdassa “and i.notforloan = 6”.

Lisääjä: Anneli Österman / OUTI-kirjastot

select Concat(b.surname, ', ', b.firstname, '<br/>', '<a href=\"/cgi-bin/koha/members/moremember.pl?borrowernumber=',b.borrowernumber,'">',b.cardnumber,'</a>') AS 'Nimi',
Concat('<a href=\"/cgi-bin/koha/cataloguing/additem.pl?op=edititem&biblionumber=',i.biblionumber,'&itemnumber=',i.itemnumber,'">',i.barcode,'</a>') AS 'Viivakoodi',
iss.date_due AS 'Eräpäivä',
iss.branchcode,
iss.returndate AS 'Palautuspäivä'
from old_issues iss, items i, borrowers b,
(select i.itemnumber, max(o.issue_id) as issue_id
from old_issues o, items i
where o.branchcode like <<Kuntaosio ja %-merkki>>
and DATE(o.returndate) between DATE(<<Palautuspäiväväli|date>>) and DATE(<<Päättyen|date>>)
and i.notforloan = 6
and i.itemnumber = o.itemnumber
group by i.itemnumber) d
where b.borrowernumber = iss.borrowernumber
and i.itemnumber = iss.itemnumber
and iss.issue_id = d.issue_id
and iss.itemnumber = d.itemnumber

Palautetut Ei laskuteta -niteet

Raportilla voi seurata palautettuja “Ei laskuteta” -tilassa olevia niteitä. Kirjastorajaus tehdään kirjoittamalla kirjastolyhenteen kuntaosio ja %-merkki, esim. KE%, KA% ja LIE%. Jos “Ei laskuteta” -tila on muuta kuin “8”, muuta se kohtaan “and i.notforloan = 8”.

Lisääjä: Anneli Österman / OUTI-kirjastot

select Concat(b.surname, ', ', b.firstname, '<br/>', '<a href="https://koha.outikirjastot.fi:8080/cgi-bin/koha/members/moremember.pl?borrowernumber=',b.borrowernumber,'">',b.cardnumber,'</a>') AS 'Nimi', 
Concat('<a href="https://koha.outikirjastot.fi:8080/cgi-bin/koha/cataloguing/additem.pl?op=edititem&biblionumber=',i.biblionumber,'&itemnumber=',i.itemnumber,'">',i.barcode,'</a>') AS 'Viivakoodi',
iss.date_due, iss.branchcode, iss.returndate 
from old_issues iss, items i, borrowers b,
(select i.itemnumber, max(o.issue_id) as issue_id
from old_issues o, items i
where o.branchcode like <<Kuntaosio ja %-merkki>>
and DATE(o.returndate) between DATE(<<Palautuspäiväväli|date>>) and DATE(<<Palautuspäiväväli|date>>)
and i.notforloan = 8
and i.itemnumber = o.itemnumber
group by i.itemnumber) d
where b.borrowernumber = iss.borrowernumber
and i.itemnumber = iss.itemnumber
and iss.issue_id = d.issue_id
and iss.itemnumber = d.itemnumber

Finvoice-laskujen niteiden yhteismäärä ja laskutetun aineiston yhteissumma

Raportilla voi tarkastella tietyllä aikavälillä message_queue-tauluun lisättyjen Finvoice-laskujen muodostamaa laskutettujen niteiden yhteismäärää sekä laskutetun aineston yhteissummaa

Lisääjä: Lari Strand

SELECT 
ExtractValue(content, 'Finvoice/MessageTransmissionDetails/MessageReceiverDetails/ToIntermediator') AS 'Asiakas-ID', 
ExtractValue(content, 'Finvoice/InvoiceDetails/InvoiceTotalVatIncludedAmount') AS 'laskutettu yhteensä', ExtractValue(content, 'Finvoice/InvoiceRow/ArticleName') AS 'niteet', 
ExtractValue(content, 'count(Finvoice/InvoiceRow/ArticleName)') AS 'niteiden lkm' 
FROM message_queue 
WHERE message_transport_type = 'finvoice' 
AND (CAST(time_queued as date) between <<Alkupvm|date>> AND <<Loppupvm|date>>)
UNION ALL 
SELECT 'Total', 
SUM(CONVERT(REPLACE(ExtractValue(content, 'Finvoice/InvoiceDetails/InvoiceTotalVatIncludedAmount'), ',', '.' ), DECIMAL(16,2))), 
NULL, 
SUM(convert((ExtractValue(content, 'count(Finvoice/InvoiceRow/ArticleName)')), SIGNED)) 
FROM message_queue 
WHERE message_transport_type = 'finvoice'
AND (CAST(time_queued as date) between <<Alkupvm|date>> AND <<Loppupvm|date>>)

Maksut

Ceepos-verkkomaksujen tulot kirjastoittain

Erotellaan kirjastoittain kaikki verkkomaksuista kertyneet tulot. Toimii vain Ceepos-verkkomaksujen kanssa. Ei esim. Finna-Paytrail-maksujen kanssa.

SELECT Verkkomaksutulot, branch, branchcity, branchphone FROM (SELECT CAST(SUM(payments.paid_price_cents)/100.00 as decimal(19,2)) AS Verkkomaksutulot, IF(homebranch IS NULL, user_branch, homebranch) AS branch FROM 
	(SELECT DISTINCT payments_transactions_accountlines.transaction_id, payments_transactions.borrowernumber, status, paid_price_cents, payments_transactions_accountlines.accountlines_id, accountlines.itemnumber, payments_transactions.user_branch FROM payments_transactions, payments_transactions_accountlines, accountlines 
	WHERE payments_transactions.is_self_payment=1 
	AND payments_transactions.transaction_id=payments_transactions_accountlines.transaction_id
	AND payments_transactions.status='paid'
	AND accountlines.accountlines_id=payments_transactions_accountlines.accountlines_id
    AND date(payments_transactions.timestamp) BETWEEN <<Alkupäivä|date>> AND <<Loppupäivä|date>> ) AS payments
LEFT JOIN items
ON payments.itemnumber=items.itemnumber
GROUP BY branch) AS tulot
LEFT JOIN branches
ON(tulot.branch=branches.branchcode COLLATE utf8_general_ci)
ORDER BY branchcity

Asiakkaiden maksut maksutyypin mukaan aikaväliltä

Muuta: Tämä raportti hakee tietyltä aikaväliltä käsiteltyjä maksuja. Käsittely voi tarkoittaa joko maksun luomista tai päivittämistä (maksamista).

Maksutunnukset: F (myöh.maksut) FU (myöh.maksut) HE (noutamaton varaus) ODUE1 ODUE2 ODUE3 (myöhästymismuistutuksia) L (kadonnut aineisto, aineiston korvaus) Korva (aineiston korvaus) N (uusi kortti) M (sekalainen) Kopio (kopio) Kauko (kaukolainat) A (käyttäjätilin hallinta) Konve (konvertoidut maksut esim. OUTI ja Lappi)

Lisääjä: Päivi Knuutinen / Vaara-kirjastot
pvm: 30.10.2018

SELECT CONCAT('<a href="/cgi-bin/koha/members/moremember.pl?borrowernumber=', accountlines.borrowernumber, '">', accountlines.borrowernumber, '</a>') AS asiakas,
    CONCAT('<a href="/cgi-bin/koha/catalogue/moredetail.pl?type=&itemnumber=', accountlines.itemnumber, '">', accountlines.itemnumber, '</a>') AS Item, 
 accountlines.*
FROM accountlines
WHERE date(accountlines.timestamp) BETWEEN <<Alkupäivä|date>> AND <<Loppupäivä|date>> 
AND accounttype=<<Kohan maksutunnus>> 
AND amountoutstanding>0
ORDER BY accountlines_id

Vanhentuneet maksut

SELECT CONCAT('<a href="/cgi-bin/koha/members/boraccount.pl?borrowernumber=', accountlines.borrowernumber, '">', accountlines.borrowernumber, '</a>') AS borrowernumberi,
accountlines.*,
borrowers.* 
FROM accountlines, borrowers WHERE accountlines.amountoutstanding > 0 
AND accountlines.date<NOW()-INTERVAL 3 YEAR 
AND accountlines.borrowernumber LIKE <<borrowernumber TAI syötä %-merkki jos haluat kaikki>> 
AND accountlines.accounttype LIKE <<accounttype TAI syötä %-merkki jos haluat kaikki>> 
AND accountlines.borrowernumber=borrowers.borrowernumber 
AND borrowers.branchcode=<<Lainauskirjasto|branches>> 
GROUP BY borrowernumberi 
ORDER BY DATE DESC

Raportti näyttää maksut, jotka on luotu vähintään 3 vuotta sitten. Maksuja voi rajata borrowernumberilla tai maksun tyypillä (accounttype). Merkitse % jos haluat valita kaikki borrowernumberit ja/tai maksutyypit.

Lisääjä: Päivi Knuutinen / VAARA 5.2.2019

Asiakkaan haku maksun ID:llä (Ceepos)

Lisääjä: Anneli Österman
Lisätty: 11.10.2022
Versio: 21.11

Asiakkaan haku maksun ID-tunnisteella. Jos tunnisteen edessä on # -merkki, jätä se hakukentästä pois.

select concat('<a href="/cgi-bin/koha/members/boraccount.pl?borrowernumber=',borrowernumber,'">',borrowernumber,'') AS 'Asiakas' from koha_plugin_fi_kohasuomi_ceeposintegration_transactions where transaction_id=<<Tapahtumanumero>>

Asiakkaan miinusmerkkiset maksut

Lisääjä: Pirkko-Liisa Lauhikari
Lisätty: 13.1.2023

Raportilla voi hakea asiakkaat, joiden maksut ovat miinuksella.

select distinct(borrowernumber) from accountlines where credit_type_code='PAYMENT' and amountoutstanding<0

Kuvailu

Viimeksi lisätyt osakohteet

Raportilla voi hakea 300 viimeisimmän osakohteen tietuenumeron.

Lisääjä: Anneli Österman / OUTI-kirjastot
Pvm: 28.11.2018

SELECT b.biblionumber
FROM biblio b
LEFT JOIN biblio_metadata bm ON b.biblionumber = bm.biblionumber
WHERE ExtractValue(bm.metadata,'//datafield[@tag="773"]/subfield[@code="w"]') != ''
AND ExtractValue(bm.metadata,'//datafield[@tag="337"]/subfield[@code="a"]') = <<Kirjoita tyyppi>>
ORDER BY b.biblionumber DESC LIMIT 300

Osakohde merkitty monografiaksi

Lisääjä: Anneli Österman / OUTI-kirjastot
Pvm: 26.6.2019

SELECT CONCAT(b.title, ', ', '<br/>', '<a href=\"/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=',b.biblionumber,'\">',b.biblionumber,'</a>') AS 'Teos',
bi.itemtype AS 'Aineistolaji', bi.biblionumber AS 'Biblionro'
from biblio b
LEFT JOIN items i ON b.biblionumber = i.biblionumber
LEFT JOIN biblioitems bi ON bi.biblionumber = b.biblionumber
LEFT JOIN biblio_metadata bm ON bm.biblionumber = b.biblionumber
WHERE ExtractValue(bm.metadata,'//datafield[@tag="773"]/subfield[@code="w"]') != ''
AND i.itemnumber IS NULL
AND SUBSTR(ExtractValue(bm.metadata,'//leader'),8,1) NOT IN ('a', 'b', 'd')

Bibit, joiden tietyssä kentässä tietty merkkijono

Kysely, johon voi syöttää kenttien arvoja. Hakee tietueet, joiden annetussa kentässä annettu merkkijono. Linkki tietueeseen. Toimii ainakin yhteisöversiossa. Tuloksen voi toki järjestää tarpeen mukaan, tässä on haettu aineistoa, jonka linkki on tod.näk. vanhentunut. Ohje käyttäjälle raportin muuta-boxissa: Esim. 856 u = http% tai 776 i = verkko%

Lisääjä: Hanna Saario / Diakonia-amk:n kirjasto
Pvm: 7.4.2021

SELECT CONCAT('<a target="_blank" href=\"/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=',biblio.biblionumber,'\">',biblio.biblionumber,'</a>') AS biblionumber, biblio.title, biblio.author, copyrightdate
FROM biblio_metadata
JOIN biblio USING (biblionumber)
WHERE ExtractValue(metadata, "//datafield[@tag=<< Field (XXX)>>]/subfield[@code=<<Subfield(Y)>>]")
LIKE <<Search Term (USE % AS wildcard)>>
ORDER BY copyrightdate ASC

Tietueet, joiden linkissä tietty merkkijono

Kysely hakee tietueet, joiden 856u-kentän linkissä on tietty merkkijono. Tässä haetaan “ecom”-sanan sisältävät linkit. Prosenttimerkkien sisään voi muokata myös muun tiedon. Huomaa, että raportti on hidas, koska tiedot haetaan marcxml:stä like-ehdolla.

Lisääjä: Anneli Österman
Pvm: 6.7.2021

SELECT CONCAT('<a href=\"/cgi-bin/koha/cataloguing/addbiblio.pl?biblionumber=',bm.biblionumber,'" target="_blank">',bm.biblionumber,'</a>') AS 'Teos' 
FROM biblio_metadata bm 
WHERE ExtractValue(bm.metadata, '//datafield[@tag="856"]/subfield[@code="u"]') like '%ecom%'

Aineistotyypitön tietue

Kysely hakee tietueet, joiden biblioitems.itemtype-kenttä on NULL, tyhjä tai tieto tuplana. Mukaan tulee sekä emot että osakohteet.

Lisääjä: Anneli Österman
Pvm: 9.7.2021

SELECT IFNULL(b.title, "Ei nimeä 245a:ssa") AS 'Nimeke', CONCAT('<a href=\"/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=',b.biblionumber,'\">',b.biblionumber,'</a>') AS 'Teos', bi.itemtype AS 'Teoksen aineistolaji'
FROM biblio b
JOIN biblioitems bi using(biblionumber)
WHERE (bi.itemtype is NULL OR bi.itemtype='' OR bi.itemtype like '%|%')

Aineistotyypitön monografia-tietue

Kysely hakee monografia-tietueet, joiden biblioitems.itemtype-kenttä on NULL, tyhjä tai tieto tuplana. Mukaan ei tule osakohteet. Kysely on hidas, koska se hakee tietoja marcxml:stä.

Lisääjä: Anneli Österman
Pvm: 9.7.2021

SELECT IFNULL(b.title, "Ei nimeä") AS 'Nimeke', CONCAT('<a href=\"/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=',b.biblionumber,'\">',b.biblionumber,'</a>') AS 'Teos', bi.itemtype AS 'Teoksen aineistolaji'
FROM biblio b
LEFT JOIN biblio_metadata bm using (biblionumber)
LEFT JOIN biblioitems bi using(biblionumber)
WHERE (bi.itemtype is NULL OR bi.itemtype='' OR bi.itemtype LIKE '%|%')
AND ExtractValue(bm.metadata,'//datafield[@tag="773"]/subfield[@code="w"]') = ''

Luokattomat nimekkeet

Kysely hakee tietueet, joiden biblioitems.cn_class-kentssä ei ole mitään arvoa. Kyseiseen kenttään viedään 084a-kentän tieto luettelointitiedoista.

Lisääjä: Anneli Österman
Pvm: 24.9.2021

select CONCAT(b.title, ', ', '<br/>', '<a href=\"/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=',b.biblionumber,'\">',b.biblionumber,'</a>') AS 'Teos'
from biblio b
left join biblioitems bi using (biblionumber)
left join items i ON b.biblionumber=i.biblionumber
left join biblio_metadata bm ON b.biblionumber=bm.biblionumber
where bi.cn_class is null
and ExtractValue(bm.metadata,'//datafield[@tag="773"]/subfield[@code="w"]') = ''
and bi.itemtype !='LA'
and bi.itemtype!='ES'
and i.notforloan='0'
group by b.biblionumber
order by b.biblionumber asc

Kielikoodittomat tietueet

Raportti hakee emotietueet, joissa ei ole kielikoodia 041a- ja 041d-kentissä ja 008-kentässä on merkkipaikoilla 35-37 ‘zxx’.

Lisääjä: Anneli Österman
Pvm: 24.9.2021

select CONCAT(b.title, ', ', '<br/>', '<a href=\"/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=',b.biblionumber,'\">',b.biblionumber,'</a>') AS 'Teos', bi.itemtype AS 'Aineistolaji'
from biblio b
left join biblioitems bi using (biblionumber)
left join biblio_metadata bm using (biblionumber)
where ExtractValue(bm.metadata,'//datafield[@tag="041"]/subfield[@code="a"]') = ''
and ExtractValue(bm.metadata,'//datafield[@tag="041"]/subfield[@code="d"]') = ''
AND SUBSTR(ExtractValue(bm.metadata,'//controlfield[@tag="008"]'),36,3) <> 'zxx'
AND ExtractValue(bm.metadata,'//datafield[@tag="773"]/subfield[@code="w"]') = ''
AND bi.itemtype='KI'

Valuneet tietueet

Raportti hakee tietueet, jotka ovat valuneet päivän sisällä paikalliskantaan.

Lisätty: 18.10.2023
Tekijä: Mikko Liimatainen

SELECT t1.object AS 'tietuenumero', (select itemtype from biblioitems bi where t1.object=bi.biblionumber) AS 'Aineistotyyppi', datelastseen AS "Viimeisin havaintopvm",
  b.author AS Tekijä,
  	CONCAT('<a href=\"/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=',b.biblionumber,'" target="_blank">',b.title,IF(b.subtitle != '', CONCAT(' ',b.subtitle),''),IF(b.part_number != '', CONCAT(' ',b.part_number),''),IF(b.part_name != '', CONCAT(' ',b.part_name),''),'</a>') AS 'Nimeke',
	SUBSTRING(t1.info, LOCATE('LDR', t1.info)+21, 1) AS 'vanha leader 17',
	SUBSTRING(ExtractValue(bm.metadata,'//leader'),18,1) AS 'uusi leader 17',
  SUBSTRING(t1.info, LOCATE('040  _a', t1.info)+9, 8) AS 'vanha 040a',
  ExtractValue(bm.metadata,'//datafield[@tag="040"][1]/subfield[@code="a"]') AS 'uusi 040a',
  SUM(CASE WHEN i.notforloan='-2' AND i.homebranch LIKE <<Kirjasto|branches:all>> THEN 1 ELSE 0 END) AS 'Saapuneita niteitä yksikössä',
  t1.timestamp AS 'Valunut',
  STR_TO_DATE(ExtractValue(bm.metadata,'//controlfield[@tag="005"]'),'%Y%m%d%H%i%s') AS 'Muokattu'
FROM (SELECT object, info, MAX(timestamp) AS timestamp
		FROM action_logs al
		WHERE al.timestamp >= NOW() - INTERVAL 1 DAY
  		AND al.module='CATALOGUING'
  		AND al.action='MODIFY'
  		AND SUBSTRING(al.info, LOCATE('LDR', al.info)+21, 1) = 8
		GROUP BY object) t1
LEFT JOIN biblio_metadata bm ON t1.object=bm.biblionumber
LEFT JOIN biblio b ON t1.object=b.biblionumber
CROSS JOIN (SELECT * FROM items WHERE homebranch LIKE <<Kirjasto|branches:all>> AND notforloan != '-1') i ON t1.object=i.biblionumber
WHERE SUBSTRING(ExtractValue(bm.metadata,'//leader'),18,1) != 8
GROUP BY t1.object
order by 2,3,4,5

Tietueet, joissa on MARC-kentässä 007 tietty merkkijono

Raportilla voi hakea esim. tietuiden erämuokkausta varten tietueet, joissa on tietty merkkijono MARC-kentässä 007. Raportti kysyy parametrinä, mitä merkkijonoa haetaan. Raportti on luotu tikettiä 1285 varten, mutta sitä voi hyödyntää muutenkin. Tiketistä löytyy esimerkkejä käyttökohteista. Tulokset on rajattu 7000 riviin, mutta sen voi muuttaa mieleisekseen.

Lisätty 14.6.2024
Lisääjä: Anneli Österman

SELECT biblionumber, ExtractValue(bm.metadata,'//controlfield[@tag="007"]') AS '007'
from biblio_metadata bm
WHERE ExtractValue(bm.metadata,'//controlfield[@tag="007"]') = <<Anna merkkijono>>
LIMIT 7000

Tietueet, joissa 007/00 on ‘k’ ja 007/04 on tyhjä

Tietueet, joissa 007/00 on ‘a’ ja 007/03 on tyhjä joko ensimmäisessä tai toisessa 007:n toistumassa. Hidas raportti.

Lisätty 18.6.2024
Lisääjä: Anneli Österman

SELECT biblionumber, ExtractValue(bm.metadata,'//controlfield[@tag="007"]') AS '007'
FROM biblio_metadata bm
WHERE SUBSTR(ExtractValue(bm.metadata,'//controlfield[@tag="007"]'),1,1) = 'k'
AND SUBSTR(ExtractValue(bm.metadata,'//controlfield[@tag="007"]'),5,1) = ' '

UNION

SELECT biblionumber, ExtractValue(bm.metadata,'//controlfield[@tag="007"]') AS '007'
FROM biblio_metadata bm
WHERE SUBSTR(ExtractValue(bm.metadata,'//controlfield[@tag="007"][2]'),1,1) = 'k'
AND SUBSTR(ExtractValue(bm.metadata,'//controlfield[@tag="007"][2]'),5,1) = ' '
AND ExtractValue(metadata, 'count(//controlfield[@tag="007"])') > 1

LIMIT 5000

Tietueet, joissa 007/00 on ‘a’ ja 007/03 on tyhjä

Lisätty 18.6.2024
Lisääjä: Anneli Österman

SELECT biblionumber, ExtractValue(bm.metadata,'//controlfield[@tag="007"]') AS '007'
FROM biblio_metadata bm
WHERE SUBSTR(ExtractValue(bm.metadata,'//controlfield[@tag="007"]'),1,1) = 'a'
AND SUBSTR(ExtractValue(bm.metadata,'//controlfield[@tag="007"]'),4,1) = ' '

UNION

SELECT biblionumber, ExtractValue(bm.metadata,'//controlfield[@tag="007"]') AS '007'
FROM biblio_metadata bm
WHERE SUBSTR(ExtractValue(bm.metadata,'//controlfield[@tag="007"][2]'),1,1) = 'a'
AND SUBSTR(ExtractValue(bm.metadata,'//controlfield[@tag="007"][2]'),4,1) = ' '
AND ExtractValue(metadata, 'count(//controlfield[@tag="007"])') > 1

LIMIT 5000

Kuljetukset

Lähtökirjastossa kuljetuksessa olevat

Näyttää kuljetukset jotka eivät ole saapuneet perille, halutusta kirjastosta, järjestäen vanhemmat kuin 7 päivää ensimmäiseksi.

SELECT
  IF(bt.datesent < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 7 DAY), '*', '') AS 'late',
  b.author,
  CONCAT('<a href="/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=', b.biblionumber, '">', b.title, '</a>') AS 'title',
  CONCAT('<a href="/cgi-bin/koha/catalogue/moredetail.pl?biblionumber=', b.biblionumber, '#item', bt.itemnumber, '">', i.barcode, '</a>') AS 'barcode',
  i.itype,
  i.location,
  bt.tobranch,
  bt.datesent
FROM branchtransfers bt
LEFT JOIN items i ON i.itemnumber = bt.itemnumber
LEFT JOIN biblio b ON b.biblionumber = i.biblionumber
WHERE bt.frombranch = <<Lähtökirjasto|branches>>
 AND bt.datearrived IS NULL
ORDER BY
  late DESC,
  bt.tobranch,
  bt.datesent ASC

Omasta kirjastosta muualle kuljetuksessa olevat niteet

Raportti listaa ajasta riippumatta kaikki niteet, jotka ovat kuljetettavana ja lähettävänä kirjastona on valittu kirjasto.

Lisääjä: Anneli Österman
Pvm: 9.4.2020 / Päivitetty 11.7.2023 AÖ

SELECT CONCAT('<a href=\"/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=',b.biblionumber,'" target="_blank">',b.title, ' ', ExtractValue(bm.metadata,'//datafield[@tag="245"]/subfield[@code="b"]'),'</a>') AS Nimeke, i.enumchron AS 'Lehden numero', b.author AS 'Tekijä', i.barcode AS Viivakoodi, i.cn_sort AS 'Luokka ja pääsana', bt.tobranch AS 'Kuljetettavana kirjastoon', date(bt.datesent) AS 'Asetettu kuljetettavaksi'
FROM branchtransfers bt
JOIN items i USING (itemnumber)
JOIN biblio b USING (biblionumber)
JOIN biblio_metadata bm USING (biblionumber)
WHERE bt.frombranch=<<Valitse kirjasto|branches>>
AND datearrived is null
AND cancellation_reason is null
ORDER BY 5

Lähtevien kuljetusten määrä

Parametreiksi valitaan lähettäjäkirjasto ja vuosi (kirjoita vuosilukuja perään prosenttimerkki, esim. 2018%). Tulokset jaotellaan kuukausittain.

Tehnyt: Anneli Österman
Pvm: 27.2.2019

select month(datesent) as 'Kuukausi',count(*) as 'Lähetettyjä niteitä'
from branchtransfers 
where frombranch=<<Lähettäjäkirjasto|branches>>
and datesent like <<Kirjoita vuosi ja prosenttimerkki>>
group by month(datesent)

Saapuvien kuljetusten määrä

Parametreiksi valitaan vastaanottajakirjasto ja vuosi (kirjoita vuosilukuja perään prosenttimerkki, esim. 2018%). Tulokset jaotellaan kuukausittain.

Tehnyt: Anneli Österman
Pvm: 27.2.2019

select month(datesent) as 'Kuukausi' ,count(*) as 'Vastaanotetut niteet'
from branchtransfers 
where tobranch=<<Vastaanottajakirjasto|branches>>
and datesent like <<Kirjoita vuosi ja prosenttimerkki>>
group by month(datesent)

Hankinta

Vastaanotetut hankinnat (Kouvola)

Kouvolassa rahoja seurataan hyllypaikoittain ja osin aineistolajeittain, jotta valitsijoiden on helppo seurata ’omia’ rahojansa. Tässä on varmaan paljon vaihtelua kirjastoittain ja siksi tätä raporttia voi joutua paljonkin kustomoimaan. Aineistojen hintoja on raporttiin haettu paristakin paikasta ihan vertailun vuoksi, me käytämme sum(items.price) eli niteissä olevaa hintaa.

Tehnyt: Tuomas Kunttu
Pvm: 17.1.2021

SELECT items.permanent_location AS 'hyllypaikka', count(items.itemnumber) AS 'Hankittu', format(sum(items.price), 0,'fi_FI') AS 'Hinta niteissä', format(sum(aqorders.unitprice), 0,'fi_FI') AS 'Hinta tilauksessa', 'A-hyllypaikka'
FROM items
JOIN aqorders_items ON (aqorders_items.itemnumber=items.itemnumber)
JOIN aqorders ON (aqorders_items.ordernumber=aqorders.ordernumber)
JOIN biblioitems ON (items.biblioitemnumber=biblioitems.biblioitemnumber) 
WHERE aqorders.datereceived BETWEEN (@AloitusPvm:= <<AloitusPvm |date>>) AND (@LopetusPvm:= <<LopetusPvm |date>>) AND items.homebranch like 'KOU%' AND (permanent_location='A' OR location='A')
UNION ALL

SELECT items.permanent_location AS 'hyllypaikka', count(items.itemnumber) AS 'Hankittu', format(sum(items.price), 0,'fi_FI') AS 'Hinta niteissä', format(sum(aqorders.unitprice), 0,'fi_FI') AS 'Hinta tilauksessa', 'A kirjat + muut aineistot'
FROM items
JOIN aqorders_items ON (aqorders_items.itemnumber=items.itemnumber)
JOIN aqorders ON (aqorders_items.ordernumber=aqorders.ordernumber)
JOIN biblioitems ON (items.biblioitemnumber=biblioitems.biblioitemnumber) 
WHERE aqorders.datereceived BETWEEN @AloitusPvm AND @LopetusPvm AND items.homebranch like 'KOU%' AND (permanent_location='A' OR location='A') AND (biblioitems.itemtype="KIRJA" OR biblioitems.itemtype="CDROM" OR biblioitems.itemtype="DIA" OR biblioitems.itemtype="ESINE" OR biblioitems.itemtype="KARTTA" OR biblioitems.itemtype="ATLAS" OR biblioitems.itemtype="LAUTAPELI" OR biblioitems.itemtype="KASIKIRJ" OR biblioitems.itemtype="MIKROF" OR biblioitems.itemtype="MONIVIES" OR biblioitems.itemtype="TYOPIIR" OR biblioitems.itemtype="PUHECD")
UNION ALL

SELECT items.permanent_location AS 'hyllypaikka', count(items.itemnumber) AS 'Hankittu', format(sum(items.price), 0,'fi_FI') AS 'Hinta niteissä', format(sum(aqorders.unitprice), 0,'fi_FI') AS 'Hinta tilauksessa', 'A kuvatallenteet'
FROM items
JOIN aqorders_items ON (aqorders_items.itemnumber=items.itemnumber)
JOIN aqorders ON (aqorders_items.ordernumber=aqorders.ordernumber)
JOIN biblioitems ON (items.biblioitemnumber=biblioitems.biblioitemnumber) 
WHERE aqorders.datereceived BETWEEN @AloitusPvm AND @LopetusPvm AND items.homebranch like 'KOU%' AND (biblioitems.itemtype="DVD" OR biblioitems.itemtype="BLURAY" OR biblioitems.itemtype="VIDEO") AND (permanent_location='A' OR location='A')
UNION ALL

SELECT items.permanent_location AS 'hyllypaikka', count(items.itemnumber) AS 'Hankittu', format(sum(items.price), 0,'fi_FI') AS 'Hinta niteissä', format(sum(aqorders.unitprice), 0,'fi_FI') AS 'Hinta tilauksessa', 'videopelit'
FROM items
JOIN aqorders_items ON (aqorders_items.itemnumber=items.itemnumber)
JOIN aqorders ON (aqorders_items.ordernumber=aqorders.ordernumber)
JOIN biblioitems ON (items.biblioitemnumber=biblioitems.biblioitemnumber) 
WHERE aqorders.datereceived BETWEEN @AloitusPvm AND @LopetusPvm AND items.homebranch like 'KOU%' AND (biblioitems.itemtype='VIDEOPELI' OR biblioitems.itemtype='ELEKTRON') AND (permanent_location='A' OR location='A')
UNION ALL

SELECT items.permanent_location AS 'hyllypaikka', count(items.itemnumber) AS 'Hankittu', format(sum(items.price), 0,'fi_FI') AS 'Hinta niteissä', format(sum(aqorders.unitprice), 0,'fi_FI') AS 'Hinta tilauksessa', 'N- ja NA KAIKKI'
FROM items
JOIN aqorders_items ON (aqorders_items.itemnumber=items.itemnumber)
JOIN aqorders ON (aqorders_items.ordernumber=aqorders.ordernumber)
JOIN biblioitems ON (items.biblioitemnumber=biblioitems.biblioitemnumber) 
WHERE aqorders.datereceived BETWEEN @AloitusPvm AND @LopetusPvm AND items.homebranch like 'KOU%' AND (permanent_location='N' OR location='N' OR permanent_location='NA' OR location='NA')
UNION ALL

SELECT items.permanent_location AS 'hyllypaikka', count(items.itemnumber) AS 'Hankittu', format(sum(items.price), 0,'fi_FI') AS 'Hinta niteissä', format(sum(aqorders.unitprice), 0,'fi_FI') AS 'Hinta tilauksessa', 'N ja NA Kirjat + muut aineistot'
FROM items
JOIN aqorders_items ON (aqorders_items.itemnumber=items.itemnumber)
JOIN aqorders ON (aqorders_items.ordernumber=aqorders.ordernumber)
JOIN biblioitems ON (items.biblioitemnumber=biblioitems.biblioitemnumber) 
WHERE aqorders.datereceived BETWEEN @AloitusPvm AND @LopetusPvm AND items.homebranch like 'KOU%' AND (biblioitems.itemtype="KIRJA" OR biblioitems.itemtype="CDROM" OR biblioitems.itemtype="DIA" OR biblioitems.itemtype="ESINE" OR biblioitems.itemtype="KARTTA" OR biblioitems.itemtype="ATLAS" OR biblioitems.itemtype="LAUTAPELI" OR biblioitems.itemtype="KASIKIRJ" OR biblioitems.itemtype="MIKROF" OR biblioitems.itemtype="MONIVIES" OR biblioitems.itemtype="TYOPIIR" OR biblioitems.itemtype="PUHECD") AND (permanent_location='N' OR location='N' OR permanent_location='NA' OR location='NA')
UNION ALL

SELECT items.permanent_location AS 'hyllypaikka', count(items.itemnumber) AS 'Hankittu', format(sum(items.price), 0,'fi_FI') AS 'Hinta niteissä', format(sum(aqorders.unitprice), 0,'fi_FI') AS 'Hinta tilauksessa', 'N ja NA kuvatallenteet'
FROM items
JOIN aqorders_items ON (aqorders_items.itemnumber=items.itemnumber)
JOIN aqorders ON (aqorders_items.ordernumber=aqorders.ordernumber)
JOIN biblioitems ON (items.biblioitemnumber=biblioitems.biblioitemnumber) 
WHERE aqorders.datereceived BETWEEN @AloitusPvm AND @LopetusPvm AND items.homebranch like 'KOU%' AND (biblioitems.itemtype="DVD" OR biblioitems.itemtype="BLURAY" OR biblioitems.itemtype="VIDEO") AND (permanent_location='N' OR location='N' OR permanent_location='NA' OR location='NA')
UNION ALL

SELECT items.permanent_location AS 'hyllypaikka', count(items.itemnumber) AS 'Hankittu', format(sum(items.price), 0,'fi_FI') AS 'Hinta niteissä', format(sum(aqorders.unitprice), 0,'fi_FI') AS 'Hinta tilauksessa', 'N ja NA videopeli'
FROM items
JOIN aqorders_items ON (aqorders_items.itemnumber=items.itemnumber)
JOIN aqorders ON (aqorders_items.ordernumber=aqorders.ordernumber)
JOIN biblioitems ON (items.biblioitemnumber=biblioitems.biblioitemnumber) 
WHERE aqorders.datereceived BETWEEN @AloitusPvm AND @LopetusPvm AND items.homebranch like 'KOU%' AND (biblioitems.itemtype='VIDEOPELI' OR biblioitems.itemtype='ELEKTRON') AND (permanent_location='N' OR location='N' OR permanent_location='NA' OR location='NA')
UNION ALL

SELECT items.permanent_location AS 'hyllypaikka', count(items.itemnumber) AS 'Hankittu', format(sum(items.price), 0,'fi_FI') AS 'Hinta niteissä', format(sum(aqorders.unitprice), 0,'fi_FI') AS 'Hinta tilauksessa', 'N ja NA äänitteet ja nuotit'
FROM items
JOIN aqorders_items ON (aqorders_items.itemnumber=items.itemnumber)
JOIN aqorders ON (aqorders_items.ordernumber=aqorders.ordernumber)
JOIN biblioitems ON (items.biblioitemnumber=biblioitems.biblioitemnumber) 
WHERE aqorders.datereceived BETWEEN @AloitusPvm AND @LopetusPvm AND items.homebranch like 'KOU%' AND (permanent_location='N' OR location='N' OR permanent_location='NA' OR location='NA') AND (biblioitems.itemtype="CD" OR biblioitems.itemtype="AANILEVY" OR biblioitems.itemtype="AANIKAS" OR biblioitems.itemtype='NUOTTI' OR biblioitems.itemtype='MUSATAL')
UNION ALL

SELECT items.permanent_location AS 'hyllypaikka', count(items.itemnumber) AS 'Hankittu', format(sum(items.price), 0,'fi_FI') AS 'Hinta niteissä', format(sum(aqorders.unitprice), 0,'fi_FI') AS 'Hinta tilauksessa', 'M kaikki'
FROM items
JOIN aqorders_items ON (aqorders_items.itemnumber=items.itemnumber)
JOIN aqorders ON (aqorders_items.ordernumber=aqorders.ordernumber)
JOIN biblioitems ON (items.biblioitemnumber=biblioitems.biblioitemnumber) 
WHERE aqorders.datereceived BETWEEN @AloitusPvm AND @LopetusPvm AND items.homebranch like 'KOU%' AND (permanent_location='M' OR location='M')
UNION ALL

SELECT items.permanent_location AS 'hyllypaikka', count(items.itemnumber) AS 'Hankittu', format(sum(items.price), 0,'fi_FI') AS 'Hinta niteissä', format(sum(aqorders.unitprice), 0,'fi_FI') AS 'Hinta tilauksessa', 'X kaikki'
FROM items
JOIN aqorders_items ON (aqorders_items.itemnumber=items.itemnumber)
JOIN aqorders ON (aqorders_items.ordernumber=aqorders.ordernumber)
JOIN biblioitems ON (items.biblioitemnumber=biblioitems.biblioitemnumber) 
WHERE aqorders.datereceived BETWEEN @AloitusPvm AND @LopetusPvm AND items.homebranch like 'KOU%' AND (permanent_location='X' OR location='X')
UNION ALL

SELECT items.permanent_location AS 'hyllypaikka', count(items.itemnumber) AS 'Hankittu', format(sum(items.price), 0,'fi_FI') AS 'Hinta niteissä', format(sum(aqorders.unitprice), 0,'fi_FI') AS 'Hinta tilauksessa', 'muut hyllypaikat'
FROM items
JOIN aqorders_items ON (aqorders_items.itemnumber=items.itemnumber)
JOIN aqorders ON (aqorders_items.ordernumber=aqorders.ordernumber)
JOIN biblioitems ON (items.biblioitemnumber=biblioitems.biblioitemnumber) 
WHERE aqorders.datereceived BETWEEN @AloitusPvm AND @LopetusPvm AND items.homebranch like 'KOU%' AND (permanent_location='CART' OR permanent_location='D' OR location='D' OR permanent_location='K' OR location='K' OR permanent_location='MV' OR location='MV' OR permanent_location='ND' OR location='ND' OR permanent_location='NV' OR location='NV' OR permanent_location='OM' OR location='OM' OR permanent_location='S' OR location='S' OR permanent_location='SA' OR location='SA' OR permanent_location='SN' OR location='SN' OR permanent_location='TH' OR location='TH' OR permanent_location='V' OR location='V')
UNION ALL

SELECT items.permanent_location AS 'hyllypaikka', count(items.itemnumber) AS 'Hankittu', format(sum(items.price), 0,'fi_FI') AS 'Hinta niteissä', format(sum(aqorders.unitprice), 0,'fi_FI') AS 'Hinta tilauksessa', 'OM kaikki'
FROM items
JOIN aqorders_items ON (aqorders_items.itemnumber=items.itemnumber)
JOIN aqorders ON (aqorders_items.ordernumber=aqorders.ordernumber)
JOIN biblioitems ON (items.biblioitemnumber=biblioitems.biblioitemnumber) 
WHERE aqorders.datereceived BETWEEN @AloitusPvm AND @LopetusPvm AND items.homebranch like 'KOU%' AND (permanent_location='OM' OR location='OM')
UNION ALL

SELECT items.permanent_location AS 'hyllypaikka', count(items.itemnumber) AS 'Hankittu', format(sum(items.price), 0,'fi_FI') AS 'Hinta niteissä', format(sum(aqorders.unitprice), 0,'fi_FI') AS 'Hinta tilauksessa', 'muut, joita ei pitäisi ollakaan'
FROM items
JOIN aqorders_items ON (aqorders_items.itemnumber=items.itemnumber)
JOIN aqorders ON (aqorders_items.ordernumber=aqorders.ordernumber)
JOIN biblioitems ON (items.biblioitemnumber=biblioitems.biblioitemnumber) 
WHERE aqorders.datereceived BETWEEN @AloitusPvm AND @LopetusPvm AND items.homebranch like 'KOU%' AND (biblioitems.itemtype="SLEHTI" OR biblioitems.itemtype="ALEHTI" OR biblioitems.itemtype="EKIRJA" OR biblioitems.itemtype="MUU")

Saapumattomien hankintojen raportti

Raportti laskee tilattujen, mutta saapumattomien hankintojen kappalemäärät ja hinnat. Jaottelu hyllypaikoittain. Muuta homebranch koodiin.

Lisääjä: Tuomas Kunttu
Pvm: 24.11.2020

SELECT items.location AS 'hyllypaikka', count(items.itemnumber) AS 'Tilattu_kpl', format(sum(aqorders.ecost), 0,'fi_FI') AS 'Hinta tilauksessa (ecost)'
FROM items
JOIN aqorders_items ON (aqorders_items.itemnumber=items.itemnumber)
JOIN aqorders ON (aqorders_items.ordernumber=aqorders.ordernumber)
WHERE aqorders.entrydate BETWEEN <<AloitusPvm |date>> AND <<LopetusPvm |date>> AND items.homebranch like 'KOU%' AND items.notforloan='-1'
GROUP BY items.location WITH ROLLUP

Nimekkeet, joissa on niteitä tilattu-tilassa

Raportti listaa nimekkeet, joissa on valitulla kirjastolla nide/niteitä tilattu-tilassa (notforloan: -1). Lisäksi parametrinä määritetään, että niteen hankintapäivä on aikaisempi kuin valittu päivä. Raportista on erityisesti apua silloin, kun kyseessä on vanhasta järjestelmästä tuodut niteet, joille ei ole tilausta Kohassa.

Lisääjä: Anneli Österman
Pvm: 9.4.2020 / Päivitetty 20.3.2024

SELECT CONCAT(b.title, ', ', '<br/>', '<a href=\"/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=',b.biblionumber,'\">',b.biblionumber,'</a>') AS 'Teos', bi.itemtype AS 'Aineistolaji', b.biblionumber AS 'Teosnumero'
FROM biblio b
LEFT JOIN biblio_metadata bm USING (biblionumber)
LEFT JOIN items i USING (biblionumber)
LEFT JOIN biblioitems bi USING (biblionumber)
WHERE ExtractValue(bm.metadata,'//datafield[@tag="773"]/subfield[@code="w"]') = ''
AND i.notforloan='-1'
AND i.homebranch= <<Valitse kotikirjasto|branches>>
AND i.dateaccessioned< <<Hankittu aikaisemmin kuin|date>>
GROUP BY biblionumber

Nimekkeet, joissa on niteitä saapunut-tilassa

Raportti listaa nimekkeet, joissa on valitulla kirjastolla nide/niteitä saapunut-tilassa (notforloan: -2). Lisäksi parametrinä määritetään, että niteen hankintapäivä on aikaisempi kuin valittu päivä. Raportista on erityisesti apua silloin, kun kyseessä on vanhasta järjestelmästä tuodut niteet, joille ei ole tilausta Kohassa.

Lisääjä: Anneli Österman
Pvm: 9.4.2020

SELECT CONCAT(b.title, ', ', '<br/>', '<a href=\"/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=',b.biblionumber,'\">',b.biblionumber,'</a>') AS 'Teos', bi.itemtype AS 'Aineistolaji', b.biblionumber AS 'Teosnumero'
FROM biblio b
LEFT JOIN biblio_metadata bm USING(biblionumber)
LEFT JOIN items i USING (biblionumber)
LEFT JOIN biblioitems bi USING (biblionumber)
WHERE ExtractValue(bm.metadata,'//datafield[@tag="773"]/subfield[@code="w"]') = ''
AND i.notforloan='-2'
AND i.homebranch= <<Valitse kotikirjasto|branches>>
AND i.dateaccessioned< <<Hankittu aikaisemmin kuin|date>>
GROUP BY biblionumber

Uutuusluettelo

Raportilla voi hakea nimekkeet, joihin on otettu vastaan (items.dateaccessionded) nide valitulla aikavälillä. Mukana ei ole aikakaus- ja sanomalehdet. Rajaus kirjastoon tehdään kotikirjaston perusteella ja haetaan syötetyn kirjastojen kuntalyhenteen perusteella ja lisäksi pitää laittaa ‘%-merkki’, esim. ‘OU%’ tai ‘MLI%’.

Lisääjä: Anneli Österman
Pvm: 22.9.2020 / päivitetty 15.3.2024

SELECT CONCAT_WS(' ', b.title, b.subtitle, b.author) AS 'Nimeke ja tekijä', b.copyrightdate AS 'Julkaisuvuosi', i.homebranch AS 'Kotikirjasto', i.itemcallnumber AS 'Luokka', bi.itemtype AS 'Aineistotyyppi'
FROM items i
JOIN biblio b ON b.biblionumber = i.biblionumber
JOIN biblioitems bi ON (b.biblionumber=bi.biblionumber)
JOIN biblio_metadata bm ON i.biblionumber=bm.biblionumber
WHERE date(i.dateaccessioned) BETWEEN <<AloitusPvm |date>> AND <<LopetusPvm |date>>
AND i.homebranch LIKE <<Kunnan lyhenne ja %-merkki>> 
and bi.itemtype not in ('ALEHTI', 'SLEHTI')
AND i.notforloan !=-1
GROUP BY b.biblionumber
ORDER BY 5,4
LIMIT 1000

Tuplakorit

Raportti luo linkin listaukseen niiden toimittajien tilauskoreista, joiden tilauksia on mahdollisesti käsitelty useammin kuin kerran. Korin poistamalla ylimääräisten niteiden tulisi poistua.

Lisääjä: Emmi Takkinen
Pvm: 2.12.2021

SELECT CONCAT('<a href=\"/cgi-bin/koha/acqui/booksellers.pl?booksellerid=',booksellerid,'\">',booksellerid,'</a>') AS 'Aineistotoimittaja', basketname, booksellerid, count(*) 
FROM aqbasket 
WHERE creationdate BETWEEN <<Alkupvm|date>> AND <<Loppupvm|date>> GROUP BY basketname, booksellerid having count(*) > 1 
ORDER BY basketname, booksellerid

Lehtitilaukset

Lehtitilaukset, joiden luokkakentässä on ylimääräisiä välilyöntejä lopussa

Raportti hakee lehtitilaukset, joiden luokka-kentässä on ylimääräisiä välilyöntejä lopussa. Tulokset rajataan tilauksiin, joiden “hankintavuosi” on 2022. Tulokset järjestetään sarakkeen kaksi eli kirjaston mukaan.

Ylimääräiset välilyönnit signumin perässä aiheuttaa ongelmia nidehaussa, joten on hyvä pitää huoli, että sellaisia ei synny.

Lisääjä: Anneli Österman
Pvm: 15.7.2022

select firstacquidate,branchcode,subscriptionid,biblionumber,callnumber from subscription where callnumber REGEXP '\\s$' and year(firstacquidate)=2022 order by 2

Kohan itsepalvelun (SCO) apuraportit

Muualle kuljetettavana olevat niteet

Raportilla voi hakea niteet, jotka ovat lähteneet kuljetukseen valitusta kirjastosta eivätkä ole vielä saapuneet määränpäähän. Valittavina parametreinä kirjasto ja lähtöpäivämäärä.

Lisännyt: Anneli Österman / OUTI-kirjastot
Pvm: 29.11.2019

SELECT CONCAT('<a href=\"/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=',b.biblionumber,'">',b.title,'</a>') AS Nimeke, b.author AS 'Tekijä', i.barcode AS Viivakoodi, i.cn_sort AS 'Luokka ja pääsana'
FROM branchtransfers bt
JOIN items i USING (itemnumber)
JOIN biblio b USING (biblionumber)
WHERE bt.frombranch=<<Valitse kirjasto|branches>>
AND date(bt.datesent)=<<Valitse päivämäärä|date>>
AND datearrived is null
ORDER BY 4

Ylläpito-, huolto- ja siirtoloitsuja

Tämän otsikon alle kerätään erilaisia ylläpitoon ja siirtoihin liittyviä loitsuja, joilla kehittäjät voivat säätää massana mm. eräpäiviä ja varausten noutopäiviä. Jos luo jonkin uuden “huoltoloitsun”, kannattaa se lisätä tänne myöhempääkin käyttöä varten.

Varausten noutopäivien siirto

UPDATE reserves SET expirationdate='2020-06-15' WHERE branchcode IN ('KOU_EL', 'KOU_HA', 'KOU_IN', 'KOU_JA', 'KOU_KO', 'KOU_VA', 'KOU_MY', 'KOU_QU', 'KOU_PK') AND found='W' AND expirationdate BETWEEN '2020-06-06' AND '2020-06-12';

tai

UPDATE reserves SET expirationdate='2020-09-07' WHERE branchcode IN ('KOU_A1', 'KOU_A2') AND found='W' AND expirationdate = '2020-06-15';

tai

UPDATE reserves SET expirationdate='2021-11-08' WHERE branchcode = 'KEPK' AND found='W' AND expirationdate = '2021-11-06';

Eräpäivät siirretty

UPDATE issues SET date_due='2020-09-07 23:59:01' WHERE branchcode IN ('KOU_A1', 'KOU_A2') AND date_due BETWEEN '2020-06-15' AND '2020-09-02';

tai

UPDATE issues SET date_due='2020-08-31 23:59:01' WHERE branchcode = 'ROAU' AND date_due LIKE '2020-06-08%';

tai

UPDATE issues SET date_due='2021-10-18 23:59:01' WHERE branchcode IN ('RAHA', 'RAPA', 'RAPK', 'RAVI') AND date_due LIKE '2021-10-15%';

tai

UPDATE issues SET date_due='2020-04-01 23:59:01' WHERE branchcode in ('PYPK', 'PYPIR', 'PYKIKI') AND returndate is null AND date_due between '2020-03-13' AND '2020-04-01';

Eräpäivät siirretty asiakaslajilta

UPDATE issues iss LEFT JOIN borrowers bor ON (iss.borrowernumber = bor.borrowernumber) SET iss.date_due = '2020-09-14 23:59:01' WHERE iss.branchcode IN ('OUAKSELI', 'OUAS', 'OUH', 'OUHA', 'OUHI', 'OUJA', 'OUKA', 'OUKEL', 'OUKI', 'OUKK', 'OUKL', 'OUKS', 'OUKV', 'OUMA', 'OUMAR', 'OUONNELI', 'OUOS', 'OUPK', 'OUPT', 'OUPV', 'OUR', 'OURI', 'OUTEUVO', 'OUUL', 'OUY', 'OUYKI', 'OUYLI') AND iss.date_due BETWEEN '2020-06-08' AND '2020-09-14' AND bor.categorycode = 'KOTIPALVEL';

Eräpäivän korjaus tietyn päivän lainoilta

UPDATE issues SET date_due='2019-11-21 23:59:00' WHERE issuedate like '2019-10-09%' AND branchcode='ROAU';

Noutamattomien varausten maksun poisto

UPDATE accountlines SET amountoutstanding=0 WHERE accounttype='HE' AND timestamp like '2020-06-02%' AND amountoutstanding=1;

Asiakastilin vanhenemisen siirto

UPDATE borrowers SET dateexpiry=dateexpiry + interval 6 month WHERE dateexpiry BETWEEN '2020-03-17' AND '2020-12-31' AND categorycode!='VIRKAILIJA';

Niteen kotikirjaston muutos

UPDATE items SET homebranch='OUPK' WHERE homebranch like 'OU%' AND homebranch not in ('OUBY', 'OUKIKA', 'OUKEPA', 'OUAKSELI', 'OUPK') AND itype not in ('LA', 'SL', 'ES') AND permanent_location not in ('KOULU', 'LUKIO');

Kellutussäännön fiksaus

UPDATE floating_matrix SET condition_rules = REPLACE(condition_rules, ' PILA ', ' EIKELLU ') WHERE condition_rules like '%PILA%';

Viestinnän poikkeustilanteet

Otin talteen (tauluun kd_4400) pending-tilaiset viestit ennen tuota haluttua aikaa, ja asetin sitten niitten viestien tilaksi failed.

create table kd_4400 like message_queue;
insert kd_4400 select * from message_queue where status='pending' and time_queued < '2020-04-02 10:31:33';
update message_queue set status='failed' where status='pending' and time_queued < '2020-04-02 10:31:33';

Laitoin ajastetut viestintäpalikat päälle.

Varausten keskeytys ja ei-noutopaikaksi laitto

Varaukset noista (‘TLYT’, ‘YPAU’, ‘YPEN’, ‘YPKA’, ‘YPKI’, ‘YPMU’, ‘YPPA’) keskeytetty (yht. 199 kpl), ja kys. kirjastot laitettu ei-noutopaikoiksi.

Ajetut SQL-komennot:

create table reserves_kd4067 like reserves;
insert into reserves_kd4067 select * from reserves where branchcode in ('TLYT', 'YPAU', 'YPEN', 'YPKA', 'YPKI', 'YPMU', 'YPPA') and suspend=0;
update reserves set suspend=1 where branchcode in ('TLYT', 'YPAU', 'YPEN', 'YPKA', 'YPKI', 'YPMU', 'YPPA') and suspend=0
update branches set pickup_location=0 where branchcode in ('TLYT', 'YPAU', 'YPEN', 'YPKA', 'YPKI', 'YPMU', 'YPPA');

tai KEPK:sta noudettavat varaukset keskeytetty (993 kpl), ja kirjasto ei-noutopaikaksi.

update branches set pickup_location=0 where branchcode='KEPK';
insert into reserves_kd4067 select * from reserves where branchcode='KEPK' and suspend=0;
update reserves set suspend=1 where branchcode='KEPK';

Varausten noutopaikan vaihtaminen toiseen kirjastoon

Varaukset vaihdettu noudettavaksi JOE_JOE:sta. Tehdyt komennot:

create table reserves_kd4071 like reserves;
insert into reserves_kd4071 select * from reserves where branchcode='JOE_RAN';
update reserves set branchcode='JOE_JOE' where reserve_id in (select reserve_id from reserves_kd4071);

(Eli kaikki JOE_RAN varaukset otettu ensin talteen reserves_kd4071 -tauluun, ja sitten vaihdettu niistä alkuperäisistä varauksista noutopaikaksi JOE_JOE)

Varausten noutopäivän siirto vuodella eteenpäin

UPDATE reserves SET expirationdate = DATE_ADD(expirationdate, INTERVAL 1 YEAR) WHERE reserve_id IN(SELECT reserve_id FROM reserves WHERE reservedate = DATE_SUB(expirationdate, INTERVAL 1 YEAR) AND (found IS NULL OR found = 'T'));

Hyllypaikan niteiden muuttaminen tilapäisesti ei-lainata -tilaan

Pääkirjaston lastenosaston paikalla olevat niteet laitettu notforloan-arvolle, jonka mukaan niteitä ei lainata eikä varata, mutta arvo poistuu niteen palautuksen yhteydessä (ei koske lehtiä)

update items set notforloan=9 where holdingbranch='JOE_JOE' and location='LAP' and itype!='AL' and notforloan=0 and onloan is not null; 

korjaus noudettavien varausten osalta:

update items i left join reserves r on (i.itemnumber=r.itemnumber) set i.notforloan=0 where i.notforloan=9 and r.found='W';

Lehtitilausten sulkeminen ja odottaa- tilaisten tiputtaminen ‘Reklamaatiot’ -listalta

UPDATE subscription SET closed='1' WHERE enddate < '2020-01-01';
UPDATE serial SET status=8 WHERE subscriptionid IN (SELECT subscriptionid FROM subscription WHERE closed=1) AND status=1;

Ei-lainassa olevien, ei-varaukseen tärpänneiden ja nidetilattomien niteiden nidetilan päivittäminen

Esimerkki tiketti #5351

CREATE TABLE items_kd5351_20220425 SELECT i.itemnumber, i.homebranch, i.onloan, r.found FROM items i LEFT JOIN reserves r ON(i.itemnumber = r.itemnumber) WHERE i.homebranch IN ("ROPK", "ROLO") AND i.notforloan = 0 AND i.onloan IS NULL AND r.found IS NULL;
UPDATE items i LEFT JOIN reserves r ON(i.itemnumber = r.itemnumber) SET i.notforloan = 9 WHERE i.homebranch IN ("ROPK", "ROLO") AND i.notforloan = 0 AND i.onloan IS NULL AND r.found IS NULL;

Poistettujen niteiden palauttaminen niin, ettei palauteta jo palautettuja niteitä

INSERT IGNORE INTO items SELECT di.* FROM deleteditems di JOIN biblio b USING(biblionumber) WHERE di.enumchron LIKE "2021 : %" AND b.title = "Anna 2021.";

Käyttöoikeuksien käsittely

Käyttöoikeuksien moduulien id:t ja käyttöoikeuden nimi löytyvät taulusta permissions.

Käyttöoikeuksien lisääminen

Yksittäisen oikeuden lisääminen:

INSERT INTO user_permissions (borrowernumber, module, code) VALUES (12345, 12, "suggestions_manage");

Täysien oikeuksien lisääminen:

Käyttöoikeuksien muuttaminen

Käyttöoikeuksien poistaminen

Yksittäisen oikeuden poisto:

DELETE FROM user_permissions WHERE code = "suggestions_manage" AND borrowernumber='12345';

Täysien oikeuksien poisto:

UPDATE borrowers SET flags = flags - (1<<12) WHERE flags = flags | (1<<12) AND borrowernumber='12345';

Hyllypaikka ja signum muutoksia

Lokien katselu

Asiakkaan tietojen muutokset

Raportilla voi tutkia, mitä muutoksia asiakkaan tietoihin on tehty koko Koha-historian aikana. Parametriksi annetaan asiakkaan borrowernumber.

Lisääjä: Anneli Österman
Lisäyspvm: 25.3.2022, muokattu 29.3.2022, muokattu 8.9.2023, päivitetty 24.5.2024 Versio: 22.11

select timestamp,user,module,action,object,info,interface from action_logs
where object = <<borrowernumber>>
and action='MODIFY' 

union 
select timestamp,user,module,action,object,info,interface from action_logs_2022
where object = <<borrowernumber>>
and action='MODIFY'

union 
select timestamp,user,module,action,object,info,interface from action_logs_2021
where object = <<borrowernumber>>
and action='MODIFY'

union 
select timestamp,user,module,action,object,info,interface from action_logs_2020
where object = <<borrowernumber>>
and action='MODIFY'

union 
select timestamp,user,module,action,object,info,interface from action_logs_2019
where object = <<borrowernumber>>
and action='MODIFY'

union 
select timestamp,user,module,action,object,info,interface from action_logs_2018
where object = <<borrowernumber>>
and action='MODIFY'

union 
select timestamp,user,module,action,object,info,interface from action_logs_2017
where object = <<borrowernumber>> 
and action='MODIFY'

union 
select timestamp,user,module,action,object,info,interface from action_logs_2016
where object = <<borrowernumber>>
and action='MODIFY'

order by 1 desc
limit 500

Kuvailutietueen muutosten katselu

Tällä raportilla voi hakea kaikista action_logs-tauluista kerralla kuvailutietueisiin (ja sen niteisiin) liittyvät muutokset.

Lisääjä: Anneli Österman Pvm: 6.9.2023

select timestamp,user,module,action,object,info,interface from action_logs
where module='CATALOGUING'
and object=<<biblionumber>>

UNION
select timestamp,user,module,action,object,info,interface from action_logs_2021
where module='CATALOGUING'
and object=<<biblionumber>>

UNION
select timestamp,user,module,action,object,info,interface from action_logs_2020
where module='CATALOGUING'
and object=<<biblionumber>>

UNION
select timestamp,user,module,action,object,info,interface from action_logs_2019
where module='CATALOGUING'
and object=<<biblionumber>>

UNION
select timestamp,user,module,action,object,info,interface from action_logs_2018
where module='CATALOGUING'
and object=<<biblionumber>>

UNION
select timestamp,user,module,action,object,info,interface from action_logs_2017
where module='CATALOGUING'
and object=<<biblionumber>>

ORDER BY 1 DESC

OKM-tilastot

Yleistä hankintatilastoista

Raportit laskee hankitut niteet ja niiden perustuen niteen dateaccessioned-tietoon, kotikirjastoon, aineistolajiin ja niteeseen merkittyyn hankintahintaan (price). Mukaan ei tule niteet, jotka ovat Tilattu-tilassa (notforloan-arvona -1).

Raporteissa on käytetty Koha-Suomen yhdessä sovittuja aineistolajeja. Mikäli kimpassa ei ole käytössä ne, muokkaa lyhenteet vastaamaan oman kimpan aineistolajilyhenteitä.

Raportteja ajaessa pitää kenttään kirjoittaa parametriksi kirjastolyhenteen kuntaosa ja %-merkki. Esim. OUTIssa Limingan tilastot saa kun kirjoittaa LI%. Limingan kirjastotunnisteet ovat LIPK ja LITU. Aikaväli on määritetty valmiiksi.

Yleisten kirjastojen tilastojen ohjeet

Hankinta OKM-aineistolajeittain

Raportti on jaoteltu OKM:n mukaisiin aineistolajeihin ja tulokset on ryhmitelty hyllypaikan mukaan. Ihan sillä, että tuloksia pystyy arvioimaan vähän tarkemmin. Osion alimmaisena on aina sen osion yhteissumma. Raportti näyttää 200 riviä, mikä pitäisi riittää näyttämään kaikki rivit kerralla. Käyttäjän ei tarvitse ottaa näkyville enemmän rivejä tai siirtyä seuraaville sivuille tuloksissa. Jos summa ei riitä, muokkaa LIMIT-sanojen jälkeen isompi numero.

Jos kimpassa ei ole käytössä Koha-Suomen yhteiset aineistolejit, äänitteiden jako musiikki/muut onnistuu tällä sivulla alempana olevalla raportilla.

SELECT items.permanent_location AS 'hyllypaikka', count(items.itemnumber) AS 'Hankittu', sum(items.price) AS 'Hinta niteissä', 'Kaikki aineistolajit paitsi lehdet'
FROM items
WHERE items.dateaccessioned BETWEEN (@AloitusPvm:= '2020-01-01') AND (@LopetusPvm:= '2020-12-31')
AND convert(items.homebranch using 'utf8') like (@Kunta:= <<Kuntaosio ja prosenttimerkki>>)
AND itype not in ('ALEHTI', 'SLEHTI')
AND notforloan not in ('-1')
GROUP BY items.permanent_location WITH ROLLUP LIMIT 200
UNION ALL

SELECT items.permanent_location AS 'hyllypaikka', count(items.itemnumber) AS 'Hankittu', sum(items.price) AS 'Hinta niteissä', 'Kirjat'
FROM items
WHERE items.dateaccessioned BETWEEN @AloitusPvm AND @LopetusPvm 
AND convert(items.homebranch using 'utf8') like @Kunta
AND items.itype='KIRJA'
AND notforloan not in ('-1')
GROUP BY items.permanent_location WITH ROLLUP LIMIT 200

UNION ALL

SELECT items.permanent_location AS 'hyllypaikka', count(items.itemnumber) AS 'Hankittu', sum(items.price) AS 'Hinta niteissä', 'Äänitteet'
FROM items
WHERE items.dateaccessioned BETWEEN @AloitusPvm AND @LopetusPvm 
AND convert(items.homebranch using 'utf8') like @Kunta
AND (items.itype='CDMUSA' OR items.itype='AANILEVY' OR items.itype='KASETTIMU' OR items.itype='KASETTIPU' OR items.itype='CDPUHE')
AND notforloan not in ('-1')
GROUP BY items.permanent_location WITH ROLLUP LIMIT 200

UNION ALL
SELECT items.permanent_location AS 'hyllypaikka', count(items.itemnumber) AS 'Hankittu', sum(items.price) AS 'Hinta niteissä', 'Musiikkiäänitteet'
FROM items
WHERE dateaccessioned BETWEEN @AloitusPvm AND @LopetusPvm 
AND convert(items.homebranch using 'utf8') like @Kunta
AND (items.itype='AANILEVY' OR items.itype='KASETTIMU' OR items.itype='CDMUSA')
AND notforloan !='-1'
GROUP BY items.permanent_location WITH ROLLUP LIMIT 200

UNION ALL
SELECT items.permanent_location AS 'hyllypaikka', count(items.itemnumber) AS 'Hankittu', sum(items.price) AS 'Hinta niteissä', 'Puheäänitteet'
FROM items
WHERE dateaccessioned BETWEEN @AloitusPvm AND @LopetusPvm 
AND convert(items.homebranch using 'utf8') like @Kunta
AND (items.itype='KASETTIPU' OR items.itype='CDPUHE')
AND notforloan !='-1'
GROUP BY items.permanent_location WITH ROLLUP LIMIT 200

UNION ALL
SELECT items.permanent_location AS 'hyllypaikka', count(items.itemnumber) AS 'Hankittu', sum(items.price) AS 'Hinta niteissä', 'Muut aineistot'
FROM items
WHERE items.dateaccessioned BETWEEN @AloitusPvm AND @LopetusPvm
AND convert(items.homebranch using 'utf8') like @Kunta
AND (items.itype='ARTIKKELI' OR items.itype='KARTTA' OR items.itype='DIA' OR items.itype='ESINE' OR items.itype='KASIKIRJ' OR items.itype='KUVA' OR items.itype='MIKROF' OR items.itype='MIKROK' OR items.itype='MONIVIES' OR items.itype='TYOPIIR' OR items.itype='KONSOLIPE' OR items.itype='CELIA')
AND notforloan !='-1'
GROUP BY items.permanent_location WITH ROLLUP LIMIT 200

UNION ALL
SELECT items.permanent_location AS 'hyllypaikka', count(items.itemnumber) AS 'Hankittu', sum(items.price) AS 'Hinta niteissä', 'Videotallenteet'
FROM items
WHERE items.dateaccessioned BETWEEN @AloitusPvm AND @LopetusPvm
AND convert(items.homebranch using 'utf8') like @Kunta
AND (items.itype='DVD' OR items.itype='BLURAY' OR items.itype='VIDEOKAS')
AND notforloan !='-1'
GROUP BY items.permanent_location WITH ROLLUP LIMIT 200

UNION ALL
SELECT items.permanent_location AS 'hyllypaikka', count(items.itemnumber) AS 'Hankittu', sum(items.price) AS 'Hinta niteissä', 'Elektroninen'
FROM items
WHERE items.dateaccessioned BETWEEN @AloitusPvm AND @LopetusPvm
AND convert(items.homebranch using 'utf8') like @Kunta
AND (items.itype='EAANIKIRJA' OR items.itype='VERKKOAIN' OR items.itype='ELEHTI')
AND notforloan !='-1'
GROUP BY items.permanent_location WITH ROLLUP LIMIT 200

UNION ALL
SELECT items.permanent_location AS 'hyllypaikka', count(items.itemnumber) AS 'Hankittu', sum(items.price) AS 'Hinta niteissä', 'Nuotit ja partituurit'
FROM items
WHERE items.dateaccessioned BETWEEN @AloitusPvm AND @LopetusPvm
AND convert(items.homebranch using 'utf8') like @Kunta
AND (items.itype='NUOTTI' OR items.itype='PARTITUURI')
AND notforloan !='-1'
GROUP BY items.permanent_location WITH ROLLUP LIMIT 200

UNION ALL
SELECT items.permanent_location AS 'hyllypaikka', count(items.itemnumber) AS 'Hankittu', sum(items.price) AS 'Hinta niteissä', 'Lehdet'
FROM items
WHERE items.dateaccessioned BETWEEN @AloitusPvm AND @LopetusPvm
AND convert(items.homebranch using 'utf8') like @Kunta
AND (items.itype='ALEHTI' OR items.itype='ELEHTI' OR items.itype='SLEHTI')
AND notforloan !='-1'
GROUP BY items.permanent_location WITH ROLLUP LIMIT 200

Kirja-aineiston hankinta tieto/kauno

Raportti jakaa niteet tietoon/kaunoon perustuen niteen cn_sort-kenttään, jonka tieto taas perustuu Kohan koko signum -kenttään (itemcallnumber). cn_sort-kenttä pitää alkaa luokalla, jotta tämä raportti toimisi.

Raportissa on käytetty Koha-Suomen yhdessä sovittuja aineistolajeja. Mikäli kimpassa ei ole käytössä ne, muokkaa lyhenteet vastaamaan oman kimpan aineistolajilyhenteitä.

SELECT items.permanent_location AS 'hyllypaikka', count(items.itemnumber) AS 'Hankittu', 'Tietokirjat'
FROM items
WHERE dateaccessioned BETWEEN (@AloitusPvm:= '2020-01-01') AND (@LopetusPvm:= '2020-12-31') 
AND convert(items.homebranch using 'utf8') like (@Kunta:= <<Kuntaosio ja prosenttimerkki>>)
AND itype='KIRJA'
AND notforloan !='-1'
AND (cn_sort like '0%' OR cn_sort like '1%' OR cn_sort like '2%' OR cn_sort like '3%' OR cn_sort like '4%' OR cn_sort like '5%' OR cn_sort like '6%' OR cn_sort like '7%' OR cn_sort like '86%' OR cn_sort like '87%' OR cn_sort like '88%' OR cn_sort like '89%' OR cn_sort like '9%')
GROUP BY items.permanent_location WITH ROLLUP LIMIT 200
UNION ALL

SELECT items.permanent_location AS 'hyllypaikka', count(items.itemnumber) AS 'Hankittu', 'Kaunokirjat'
FROM items
WHERE dateaccessioned BETWEEN @AloitusPvm AND @LopetusPvm
AND convert(items.homebranch using 'utf8') like @Kunta
AND items.itype='KIRJA'
AND notforloan !='-1'
AND (cn_sort like '80%' OR cn_sort like '81%' OR cn_sort like '82%' OR cn_sort like '83%' OR cn_sort like '84%' OR cn_sort like '85%')
GROUP BY items.permanent_location WITH ROLLUP LIMIT 200

Kirja-aineiston hankinta kielen mukaan

Raportti laskee kirja-aineiston hankinnan kielen mukaan. Kielitieto haetaan tietueen 008-kentästä merkkipaikoilta 35-37. Tulokset jaotellaan suomenkielisiin, ruotsinkielisiin ja muun kielisiin. Muun kielisten teosten yhteissumma on alimmalla rivillä.

SELECT SUBSTR(ExtractValue(biblio_metadata.metadata,'//controlfield[@tag="008"]'),36,3) AS 'Kieli', count(items.itemnumber) AS 'Hankittu', 'Suomenkielisiä'
FROM items
JOIN biblio_metadata using (biblionumber)
WHERE dateaccessioned BETWEEN (@AloitusPvm:= '2020-01-01') AND (@LopetusPvm:= '2020-12-31') 
AND convert(items.homebranch using 'utf8') like (@Kunta:= <<Kuntaosio ja prosenttimerkki>>)
AND itype='KIRJA'
AND notforloan !='-1'
AND SUBSTR(ExtractValue(biblio_metadata.metadata,'//controlfield[@tag="008"]'),36,3)='fin'
GROUP BY SUBSTR(ExtractValue(biblio_metadata.metadata,'//controlfield[@tag="008"]'),36,3) LIMIT 200

UNION ALL
SELECT SUBSTR(ExtractValue(biblio_metadata.metadata,'//controlfield[@tag="008"]'),36,3) AS 'Kieli', count(items.itemnumber) AS 'Hankittu', 'Ruotsinkielisiä'
FROM items
JOIN biblio_metadata using (biblionumber)
WHERE dateaccessioned BETWEEN @AloitusPvm AND @LopetusPvm 
AND convert(items.homebranch using 'utf8') like @Kunta
AND itype='KIRJA'
AND notforloan !='-1'
AND SUBSTR(ExtractValue(biblio_metadata.metadata,'//controlfield[@tag="008"]'),36,3)='swe'
GROUP BY SUBSTR(ExtractValue(biblio_metadata.metadata,'//controlfield[@tag="008"]'),36,3) LIMIT 200

UNION ALL
SELECT SUBSTR(ExtractValue(biblio_metadata.metadata,'//controlfield[@tag="008"]'),36,3) AS 'Kieli', count(items.itemnumber) AS 'Hankittu', 'Muun kielisiä'
FROM items
JOIN biblio_metadata using (biblionumber)
WHERE dateaccessioned BETWEEN @AloitusPvm AND @LopetusPvm
AND convert(items.homebranch using 'utf8') like @Kunta
AND itype='KIRJA'
AND notforloan !='-1'
AND SUBSTR(ExtractValue(biblio_metadata.metadata,'//controlfield[@tag="008"]'),36,3)!='fin'
AND SUBSTR(ExtractValue(biblio_metadata.metadata,'//controlfield[@tag="008"]'),36,3)!='swe'
GROUP BY SUBSTR(ExtractValue(biblio_metadata.metadata,'//controlfield[@tag="008"]'),36,3) WITH ROLLUP LIMIT 200

Äänitteiden hankinta musiikki/muut

Mikäli kimpassa ei ole käytössä Koha-Suomen yhdessä sovitut aineistolajit, pystyy äänitteiden jaottelun musiikkiäänitteisiin ja muihin äänitteisiin hakemaan tällä raportilla. Muokkaa aineistolajit vastaamaan oman kimpan aineistolajilyhenteitä.

Jako perustuu niteen cn_sort-kentässä olevaan luokkatietoon. cn_sort-kentän tieto taas perustuu Kohan koko signum -kentän (itemcallnumber) tietoon. Mikäli cn_sort-kenttä ei ala numerolla, se ei tule mukaan raportille. Korjaa tarvittaessa virheelliset signumit.

SELECT items.permanent_location AS 'hyllypaikka', count(items.itemnumber) AS 'Hankittu', 'Muut'
FROM items
WHERE dateaccessioned BETWEEN (@AloitusPvm:= '2020-01-01') AND (@LopetusPvm:= '2020-12-31') 
AND convert(items.homebranch using 'utf8') like (@Kunta:= <<Kuntaosio ja prosenttimerkki>>)
AND (items.itype='CD' OR items.itype='LP' OR items.itype='KA' OR items.itype='MP' OR items.itype='SI')
AND (cn_sort like '0%' OR cn_sort like '1%' OR cn_sort like '2%' OR cn_sort like '3%' OR cn_sort like '4%' OR cn_sort like '5%' OR cn_sort like '6%' OR cn_sort like '70%' OR cn_sort like '71%' OR cn_sort like '72%' OR cn_sort like '73%' OR cn_sort like '74%' OR cn_sort like '75%' OR cn_sort like '76%' OR cn_sort like '77%' OR cn_sort like '79%' OR cn_sort like '8%' OR cn_sort like '9%' OR cn_sort like '')
AND notforloan !='-1'
GROUP BY items.permanent_location WITH ROLLUP LIMIT 200
UNION ALL

SELECT items.permanent_location AS 'hyllypaikka', count(items.itemnumber) AS 'Hankittu', 'Musiikki'
FROM items
WHERE dateaccessioned BETWEEN @AloitusPvm AND @LopetusPvm
AND convert(items.homebranch using 'utf8') like @Kunta
AND (items.itype='CD' OR items.itype='LP' OR items.itype='KA' OR items.itype='MP' OR items.itype='SI')
AND cn_sort like '78%'
AND notforloan !='-1'
GROUP BY items.permanent_location WITH ROLLUP LIMIT 200

Listaus kaikista vuonna 2020 hankituista niteistä

Tällä raportilla pystyy hakemaan listan kaikista niteistä, joiden dateaccessioned-tieto on vuodelta 2020. Mukaan ei tule Tilattu-tilaiset (notforloan = -1) niteet eikä lehdet. Viivakoodi-sarakkeessa on linkki, joka vie niteen muokkaukseen. Tulokset järjestetään ensin aineistolajin, sen jälkeen vastaanottopvm:n, sitten tekijän ja sen jälkeen nimekkeen mukaan. Voit muokata järjestystä ORDER BY -rivillä vaihtamalla sarakkeet haluttuun järjestykseen (esim. aineistolaji on sarake numero 8).

Raporttia voi käyttää apuna, kun tutkii, onko niteissä virheitä esim. hyllypaikoissa tai signumeissa.

SELECT title as 'Nimeke', author as 'Tekijä', ExtractValue(bm.metadata, '//datafield[@tag="264"]/subfield[@code="c"]') AS 'Julkaisuvuosi', CONCAT('<a href=\"/cgi-bin/koha/cataloguing/additem.pl?op=edititem&biblionumber=',items.biblionumber,'&itemnumber=',items.itemnumber,'" target="_blank">',items.barcode,'</a>') AS 'Viivakoodi', location as 'Hyllypaikka', itemcallnumber as 'Signum', cn_sort as 'Luokka ja pääsana', itype as 'Aineistolaji', dateaccessioned as 'Vastaanottopvm'
FROM items
JOIN biblio using (biblionumber)
JOIN biblio_metadata bm using (biblionumber)
WHERE dateaccessioned BETWEEN (@AloitusPvm:= '2020-01-01') AND (@LopetusPvm:= '2020-12-31') 
AND convert(items.homebranch using 'utf8') like (@Kunta:= <<Kuntaosio ja prosenttimerkki>>)
AND itype not in ('ALEHTI', 'SLEHTI')
AND notforloan not in ('-1')
ORDER BY 8,9,2,1

Niteet, joissa virheellinen signum

Raportti listaa niteet, joiden signum on pelkästään numero eli niteen cn_sort on todennäköisesti puutteellinen/virheellinen. Näiltä niteiltä ei pystytä määrittämään luokkaan perustuvia tietoja (tieto/kauno, musiikki/muu). Korjaa tarvittaessa signumit ennen tilastojen ottamista.

SELECT title as 'Nimeke', author as 'Tekijä', ExtractValue(bm.metadata, '//datafield[@tag="264"]/subfield[@code="c"]') AS 'Julkaisuvuosi', CONCAT('<a href=\"/cgi-bin/koha/cataloguing/additem.pl?op=edititem&biblionumber=',items.biblionumber,'&itemnumber=',items.itemnumber,'" target="_blank">',items.barcode,'</a>') AS 'Viivakoodi', location as 'Hyllypaikka', itemcallnumber as 'Signum', cn_sort as 'Luokka ja pääsana', itype as 'Aineistolaji', dateaccessioned as 'Vastaanottopvm'
FROM items
JOIN biblio using (biblionumber)
JOIN biblio_metadata bm using (biblionumber)
WHERE dateaccessioned BETWEEN (@AloitusPvm:= '2020-01-01') AND (@LopetusPvm:= '2020-12-31') 
AND convert(items.homebranch using 'utf8') like (@Kunta:= <<Kuntaosio ja prosenttimerkki>>)
AND itemcallnumber REGEXP '^[0-9]'
AND itype not in ('ALEHTI', 'SLEHTI')
AND notforloan not in ('-1')
ORDER BY 8,9,2,1

Päivitetty: